Program wychowawczy 2016/2017


 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

w roku szkolnym 2016/2017

 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera

 

Liceum Plastyczne

 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

 

 

Podstawa prawna programu wychowawczego

1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r.

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

4. Ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty Dz. U. z 1996 r nr 67, poz. 329 z późn. zm.

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lutego 2002 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

 

 

Program wychowawczy obejmuje:

1. Misja szkoły;

2. Koncepcję wychowania w szkole (cele główne programu wychowawczego);

3. Struktura Zespołu Wychowawczego;

4. Wartości wychowawcze;

5. Cele i zadania programu wychowawczego;

6. Zasady regulujące zachowanie ucznia w szkole;

7. Zadania nauczyciela wychowującego i wychowawców klasowych;

8. Cele i zadania Samorządu Szkolnego;

9. Istniejące tradycje i obyczaje szkolne, stałe uroczystości i święta;

10. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkole;

11. Wizję absolwenta;

12. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSP;

13. Ewaluację programu wychowawczego;

14. Bibliografię;

15. Załączniki.

 

1. MISJA SZKOŁY

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim, w skład, którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące, Liceum Plastyczne i Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, jest szkołą, która dąży do jak najlepszego wychowania i wykształcenia swoich uczniów. To szkoła, w której najważniejsza jest dobra atmosfera pracy i nauki, ale również szkoła, w której dąży się do zachowania relacji partnerskich między uczniami i nauczycielami, z zachowaniem właściwego rozumienia ról, jakie poszczególne jednostki w szkole spełniają. Podstawowym zadaniem szkoły jest więc zbudowanie szkoły opartej na tradycyjnych wartościach z nowoczesnymi rozwiązaniami w sposobie wychowania, nauczania i relacji między poszczególnymi podmiotami szkoły. Dzięki temu staramy się, aby szkoła i jej struktury w pełni zaspokajały potrzeby i oczekiwania uczniów i nauczycieli, jednocześnie wytwarzając poczucie obowiązku i odpowiedzialności za poszczególne zadania i jednostki pracy.

Kontekst nauczania jest bardzo ściśle związany w naszej szkole z perspektywą wychowania. Pragniemy wykształcić uczniów wyposażonych w umiejętności potrzebne do funkcjonowania we współczesnym świecie a także do dalszego kształcenia i rozwoju. Szkoła dąży do harmonijnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, starając się dostrzec indywidualną specyfikę uzdolnień każdego ucznia i nauczyciela i umożliwiając im rozwój umiejętności we właściwym dla niego kierunku.

Naszym pragnieniem jest również tworzenie szkoły bezpiecznej. W przestrzeni wychowawczej nie może zabraknąć tego niezwykle istotnego czynnika jakim jest poczucie bezpieczeństwa. Dzięki staraniom wszystkich pracowników szkoły, ale również samych uczniów dbamy o zachowanie wolności słowa, przekonań i wyznania. Jednocześnie jednak staramy się, aby poczucie wolności oparte było o wzajemną tolerancję, szacunek, przyjęcie własnej i drugiego człowieka godności osobistej i prawa o samostanowieniu. Działamy tak, aby bezpieczeństwo ucznia wsparte było na filarach wzajemnego zrozumienia, umiejętności dostrzeżenia bogactwa i wartości w inności każdego człowieka, tworzeniu wspólnoty osobowej oraz wykształceniu w podopiecznych jak i w opiekunach niejako przyzwyczajenia i powinności dbania o własną kondycję psychofizyczną. Wiąże się to z promowaniem w szkole zdrowego trybu życia przejawiającym się m.in. w profilaktyce dotyczącej wszelkiego typu działań zapobiegającym w popadanie w nałogi przez młodzież w coraz to młodszym wieku, a także opieką ze strony nauczycieli, wychowawców, pedagoga,, psychologa czy pielęgniarki szkolnej.

Szkoła ma za zadanie wypromować ucznia (absolwenta), który poszerza swoje zainteresowania, poprzez uczestnictwo w ponadwymiarowych zajęciach rozwija się w wybranym przez siebie kierunku, uczestniczy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, przygotowuje się do egzaminów maturalnych, a w przypadku uczniów Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, także do egzaminów zawodowych.

Poprzez prowadzenie naszych wychowanków do dojrzałości intelektualnej, moralnej i społecznej dążymy także do poznania ich wewnętrznych zasobów i pełnego ich wykorzystania, starając się przy tym wspierać dążenia uczniów do osiągnięcia indywidualnych celów.

Podstawą naszego działania jest współpraca: nauczycieli, uczniów i rodziców. Bierzemy pod uwagę opinie każdego z podmiotów uczestniczących w wychowaniu ucznia, dążymy do tego by zakres oferowanego przez szkołę kształcenia zawierał jak najwięcej możliwych podsystemów tworzących interesującą ucznia, rodzica i nauczyciela całość.

 

2. Koncepcje wychowania w szkole (cele główne programu wychowawczego)

 

Wychowanie stanowi niezmiernie istotny czynnik w procesie dojrzewania dziecka. Bardzo ważne jest, aby w procesie edukacji dążyć do coraz to pełniejszej samodzielności ucznia w podejmowanych wyborach i decyzjach życiowych. Uczeń nadal pozostając pod opieką rodziców i nauczycieli, ale coraz częściej wykształca się w nim pragnienie do samodzielnego działania. Przechodząc sukcesywnie na model partnerskiego i podmiotowego wychowania uczymy dziecko odpowiedzialności, rozwagi i dojrzałości. Podstawowym celem wychowania w szkole jest kształtowanie dojrzałości życiowej ucznia, jego postawy moralnej i ugruntowanej samooceny, prowadzenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego, społecznego, estetycznego, etycznego oraz duchowego. Ma to służyć przede wszystkim przygotowaniu do życia w rodzinie i społeczeństwie. Wychowanie powinno polegać na ukształtowaniu w młodym człowieku poczucia takich wartości jak poszanowanie człowieka, szacunek dla środowiska naturalnego, poszanowanie tradycji i kultury narodowej, patriotyzmu, przestrzeganiu prawa, otwartości na kulturę innych krajów.

Środowisko wychowawcze dziecka w wieku dojrzewania jest dla niego niezmiernie istotne. Najważniejszą rolę w wychowaniu spełniają rodzice i opiekunowie dziecka. Należy wychowywać dzieci do szczęścia, ufności i otwartości na dialog. Szkoła jest instytucją wspierającą wychowanie w rodzinie. Dlatego też rodzice powinni nawiązać ze szkołą czynny kontakt wspierając wzajemne działania wychowawcze. Praca nauczyciela powinna polegać na powiązaniu celów kształcenia i wychowania, tak, aby za rozwojem intelektualnym szedł również rozwój integralnie rozumianego człowieczeństwa. Kierunek działalności wychowawczej rodziców i nauczycieli powinien być wspólny i prowadzić do wszechstronnej pomocy w kształtowaniu osobowości ucznia, pomagając mu odkryć wartości uniwersalne i stanowiące fundament w kształtowaniu hierarchii wartości każdego człowieka.

 

Według wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centrum Edukacji Artystycznej do głównych kierunków działalności wychowawczej na rok szkolny 2016/ 2017 należą:

a. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży.

b. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

c. Kształtowanie postaw. Praca nad budowaniem konstruktywnego i stabilnego systemu wartości.

d. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

Należy przy tym podkreślić, że obecny rok szkolny jest rokiem wolontariatu, dlatego działania nasze będą także ukierunkowane na rozwijanie działań uczniów na rzecz innych oraz na aktywizację młodzieży w działania szkolnego wolontariatu.

 

Wspierając działania rodziców nauczyciele chcą realizować podmiotowe cele wychowania i nauczania między innymi poprzez:

- zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji

- rozwój postawy moralnej i kształtowanie dojrzałości osobowej;

- zajęcia wychowawcze, profilaktyczne, edukujące;

- promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych;

- towarzyszenie uczniowi poprzez rozmowę i pomoc w sytuacjach problemowych, konfliktowych;

- pomoc i wsparcie dla rodziny;

- działanie wolontariatu i samopomocy uczniowskiej;

- uwzględnianie w pracy z młodzieżą problemów współczesnego świata ( w tym

szczególnie problemu szerzącej się agresji).

 

3. Struktura Zespołu Wychowawczego

Struktura

Formy realizacji

Zadania szczegółowe

 

Dyrektor i

wicedyrektor

 

Odpowiadają za całokształt pracy zespołu

-Przedstawiają harmonogram zebrań zespołu

 

Psycholog i Pedagog szkolny

Opracowują plan pracy na dany rok szkolny

 

 

- Położenie nacisku na wczesne wykrywanie, zapobieganie

oraz niwelowanie przypadków zagrożeń i niedostosowania społecznego oraz niepowodzeniom szkolnym.

 

 

Wychowawca

Opracowuje plan wychowawczy klasy

dostosowany do profilu klasy, zawierający:

-tematykę zajęć wychowawczych;

-formy realizacji, terminy;

-spotkania z zaproszonymi gośćmi;

- teatr, kino, filharmonia;

-wycieczki;

-warsztaty;

 

 

 

 

-odpowiedzialny za uzupełnienie

dokumentacji – dziennik, arkusze ocen,

-systematyczne realizowanie tematyki zajęć lekcji wychowawczych;

- koordynowanie prac zespołów ds. udzielania i organizacji pomocy psychologiczno.-pedagogicznej (IPET),

-dbanie o nawiązanie współpracy z rodzicami.

Szczególny nacisk na poszczególnych etapach kształcenia należy położyć na:

Wychowawcy klas I:

  • zajęcia integracyjne;

  • bezpieczeństwo w szkole

- wprowadzenie pojęcia „reprezentuję szkołę”

- omówienie problematyki uzależnień

 

Wychowawcy klas II:

- analiza osiągnięć uczniów;

-ustalenie przyczyny niepowodzeń wychowanków;

- motywowanie uczniów do udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Wychowawcy klasy III OSSP:

- plany edukacyjne i cele życiowe

- efektywny wypoczynek

- umiejętność planowania nauki

Wychowawcy klasy IV OSSP:

- efektywna komunikacja w grupie

  • motywacja do nauki

wychowawca klasy V OSSP:

- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

- analiza osiągnięć edukacyjnych i przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

Wychowawcy klas III LO i IVLP i VI OSSP:

-analiza próbnego egzaminu maturalnego/ gimnazjalnego;

-zapoznanie z planowanym rozwojem ucznia.

Wychowawcy klas IV LP i VI OSSP

- przygotowanie do egzaminu zawodowego,

- zaplanowanie ścieżki rozwoju osobistego

 

Grono

pedagogiczne

 

Wspomaganie pracy wychowawczej

szkoły

 

- kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy, koncentracji i poszukiwania informacji,

-rozwijanie poznawania i rozwijania własnych uzdolnień, rozszerzanie zainteresowań, poszukiwania prawdy,

-kształtowanie umiejętności współpracy w grupie, opanowania emocji,

- kształtowanie postawy

odpowiedzialności, pracowitości i konsekwentnego dążenia do

wyznaczonych celów,

-kształtowanie sprawności fizycznej, umiejętności dbania o własne zdrowie i otaczające środowisko.

 

 

 

 

4. Wartości wychowawcze

 

Wychowanie oparte jest zawsze na konkretnych normach i wartościach przyjmowanych w danym systemie wychowawczym za fundamentalne.

W naszej szkole ważne jest, aby uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych, dążąc do samorozwoju, mieli świadomość konkretnych norm zachowania jak i wartości, których przestrzeganie w relacjach, jakie zawiera z innymi uczniami, nauczycielami i pracownikami na terenie szkoły jak i osobami poza szkołą wskazuje na jego osobowy i całościowy rozwój. Obok kształcenia, szkoła, bowiem kładzie bardzo duży nacisk również na rozwój kultury osobistej ucznia i jego umiejętności współżycia i współtworzenia wspólnoty szkolnej, klasowej, społecznej.

 

Spośród wartości ułatwiających funkcjonowanie w społeczności szkolnej
i przygotowujących do odpowiedzialnego życia dorosłego:

-rzetelność,

-systematyczność,

-punktualność,

-koleżeństwo,

-przyjaźń,

-życzliwość względem ludzi,

-tolerancja,

-poszanowanie poglądów i godności drugiego człowieka,

-prawda,

-odwaga.

 

Postawy korzystnie wpływające na atmosferę wychowawczą szkoły:

-akceptacja, zrozumienie, wyrozumiałość,

-partnerstwo,

-docenianie najdrobniejszego wysiłku,

-chwalenie i nagradzanie,

-zachęcanie do pracy, poszukiwania mocnych stron osobowości i charakteru, pokazywanie perspektyw,

-słuchanie i chęć zrozumienia,

-szacunek dla kompetencji i wiedzy,

-pozytywne nastawienie, otwartość na innych, umiejętność komunikacji,

-wspieranie w potrzebie,

-uznawanie prawa do niepowodzeń,

-wyrażanie pozytywnych uczuć i umiejętność ich ujawniania,

-okazywanie zaufania i zainteresowania,

-szacunek dla prywatności i poszanowania godności,

-sprawiedliwość w ocenianiu i osądzaniu.

 

Postawy niekorzystnie wpływające na atmosferę wychowawczą szkoły:

-niedocenianie, brak zrozumienia i akceptacji,

-unikanie pochwał, nadużywanie kar,

-ośmieszanie i poniżanie,

-niesprawiedliwe traktowanie,

-naruszanie granic prywatności i intymności,

-obojętność i brak zainteresowania,

-podejrzliwość, brak zaufania, lekceważenie,

-nieprzyznawanie się do błędów,

-narzekanie, wzbudzanie poczucia winy w sobie i innych,

-tolerowanie złych zachowań,

-agresja i przymus.

 

Praca wychowawcza powinna doprowadzić do umiejętności rozpoznawania właściwych wartości moralnych, ich hierarchizacji i umiejętności dokonywania wyborów. Wymienione wartości jak i postawy korzystnie i niekorzystnie wpływające na atmosferę szkoły mają za zadanie pomóc uczniowi i nauczycielowi w kształtowaniu pozytywnych relacji przy znajomości praw i obowiązków jakie posiadają i ich prawidłowym wykorzystaniu. Celem programu wychowawczego i refleksji nad wartościami wychowawczymi jest bowiem nie tylko teoretyczne uzmysłowienie czytelnikowi pewnych postaw czy wartości, ale chęć praktycznego wdrożenia ich w życie szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Cele i zadania programu wychowawczego

 

Cele wychowawcze

Zadania

 

1. Rozwój jednostki i

kształtowanie własnej osobowości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kształtowanie właściwego obrazu własnej osoby i poczucia własnej wartości,

-Kształtowanie umiejętności prawidłowego odczytywania stanów emocjonalnych,

-Doskonalenie umiejętności poszukiwania wewnętrznej motywacji do działania, kierowania własnym życiem,

-Rozróżnianie postawy „być” od „mieć”,

-Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych,

- kształtowanie postawy empatii wobec osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

-Nabywanie umiejętności rozpoznawania podstawowych wartości i doskonalenia ich hierarchizacji,

-Kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów moralnych,

-Doskonalenie umiejętności właściwej komunikacji,

-Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości,

-Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania swoich poglądów oraz umiejętności prezentacji własnego stanowiska,

-Kształtowanie umiejętności szanowania poglądów innych, efektywnego dialogu i demokratycznego współdziałania,

-Rozwijanie troski o kulturę języka i odpowiedzialności za słowo,

-Rozwijanie indywidualnych zainteresowań,

-Uczenie odróżniania faktów od opinii, formułowania niezależnych sądów, odpowiedzialności za słowo,

-Kształtowanie postawy aktywnego udziału w procesie integracji z osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi,

-Rozwijanie tolerancji dla odmienności rasowych, narodowych, światopoglądowych, wyznaniowych i kulturowych

-Pomoc w rozwiązywaniu dylematów związanych z wyborem szkoły, studiów, zawodu i przestrzeganie przed minimalizowaniem aspiracji życiowych.

 

2. Wychowanie

zdrowotne

kształtowanie

postaw pro

zdrowotnych

 

 

-Kształtowanie postaw dbałości o własny rozwój fizyczny, sprawność i odporności organizmu oraz higienę ciała i otoczenia,

-Kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje decyzje w zakresie sięgania po środki uzależniające: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze

-Organizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych i turystycznych wspierających rozwój fizyczny,

-Przygotowanie do racjonalnych zachowań w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych, militarnych, katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków itp.- ratownictwo w nagłych wypadkach.

3. Wychowanie

do życia w rodzinie

 

-Pomoc w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności związanych z okresem dojrzewania,

-Kształtowanie szacunku do wartości nadrzędnych takich jak: poszanowanie życia, miłość, małżeństwo i rodzina,

-Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka, promowanie trwałych związków małżeńskich opartych na wierności, uczciwości, odpowiedzialności i partnerstwie,

-Kształtowanie umiejętności obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunku dla płci przeciwnej,

-Rozwijanie postawy odpowiedzialności za świadome i dojrzałe planowanie rodziny,

-Kształtowanie pozytywnych wzorców dojrzałego funkcjonowania w rodzinie

Rozwijanie umiejętności akceptacji i szacunku dla relacji międzyosobowych.

 

4.Kształtowanie

postaw patriotycznych

i obywatelskich

 

-Zapoznanie z prawami i obowiązkami wynikającymi z natury człowieka ( prawo do życia i godnej śmierci), oraz faktu bycia obywatelem,

-Rozwijanie i pogłębianie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, regionalnej, narodowej i wspólnoty państw europejskich,

-Rozwijanie poczucia wartości i przynależności indywidualnego i zespołowego działania na rzecz społeczności lokalnej – „regionu i państwa”,

-Zapoznanie z podstawowymi prawami obywatela RP – Konstytucja RP i Konwencja o Prawach Dziecka,

-Uświadomienie obowiązków wobec ojczyzny, w tym obowiązku jej obrony i dbałości o jej dobre imię,

-Ukazywanie wzorca państwa prawego, funkcjonującego na podstawie mechanizmów demokratycznych,

-Obchody świąt państwowych i rocznic historycznych oraz wpisanie ich w tradycje szkoły,

-Poznanie roli i znaczenia wyborów demokratycznych poprzez bezpośrednie spotkania z osobami sprawującymi funkcję radnego sejmiku wojewódzkiego, posła,

-Zapoznanie z miejscami i instytucjami istotnymi dla naszego państwa np.: Muzeum Historyczne, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum w Oświęcimiu, Sejm i Senat,

-Kształtowanie umiejętności demokratycznego podporządkowania się wspólnemu działaniu np. w zespole klasowym, samorządzie uczniowskim,

-Rozwijanie kultury prawnej poprzez wycieczki do sądu i udział w rozprawach sądowych,

-Przygotowanie do roli odpowiedzialnych współgospodarzy regionu poprzez uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności ( uczniowskiej, miasta),

-Przeciwdziałanie aktom wandalizmu i propagowanie pozytywnych wzorców zachowań na imprezach masowych,

-Ustawiczna praca nad poprawą wizerunku szkoły.

5. Wychowanie

do aktywnego

udziału w

życiu

gospodarczym

 

 

-Zaznajomienie uczniów z problematyką rynku pracy poprzez zajęcia z zakresu dworactwa zawodowego,

-Kształtowanie umiejętności planowania wszechstronnego i wieloaspektowego rozwoju: wykształcenia, rozwoju zainteresowań i rozwoju zawodowego,

-Poznanie mechanizmów gospodarki wolnorynkowej,

-Doskonalenie umiejętności sporządzania dokumentów określonych procedurą ubiegania się o pracę: listy motywacyjne, życiorys zawodowy, kwestionariusz osobowy oraz doskonalenie umiejętności odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

-Rozbudzanie wyobraźni i pomysłowości na temat przyszłej aktywności

gospodarczej i zawodowej,

-Kształtowanie umiejętności odnalezienia się w nowej sytuacji rynku pracy- migracja zawodowa Polaków,

-Umiejętność wykorzystania środków masowego przekazu- gazet, Internetu w celu doskonalenia umiejętności znalezienia i weryfikacji ofert pracy.

6. Kształtowanie

postaw pro

ekologicznych

 

 

-Wpajanie umiejętności przestrzeganie ładu i porządku w miejscach publicznych oraz w środowisku naturalnym,

-Poznanie współzależności między składnikami środowiska naturalnego, zrozumienia przyczyn i skutków ingerencji człowieka w świat go otaczający,

-Budzenie i rozwijanie szacunku do środowiska naturalnego człowieka,

-Kształtowanie postaw proekologicznych i organizowanie działań służących poprawie stanu środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

7. Rozwijanie

szacunku dla

dziedzictwa

kulturowego

własnego

regionu

 

-Rozwijanie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu, jego związku z historią i kulturą narodu oraz tradycjami własnej rodziny,

-Wprowadzenie w świat tradycji własnego regionu i należących do niej wartości,

-Udział w lokalnych inicjatywach kulturalnych.

 

 

8. Kształtowanie

postaw pro

europejskich,

wychowanie pro

europejskie

 

 

 

 

 

-Określenie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie,

-Uświadomienie korzyści płynących zintegrowania Polski z Unią europejska, obchodzenie rocznicy wstąpienia polski do grupy krajów członkowskich UE,

-Rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej i świadomości: „Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”,

-Kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur i obyczajów,

-Kształtowanie umiejętności niezbędnych do nawiązywania efektywnej współpracy europejskiej na poziomie indywidualnym i grupowym.

 

 

9. Rozwijanie

samorządności

uczniowskiej

 

 

-Rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem szkoły,

-Udział w różnych formach promocji szkoły,

-Współudział w realizacji zadań dotyczących działalności szkoły, regulaminu, wewnątrzszkolnego sytemu oceniania, organizacji imprez szkolnych i klasowych,

-Stosowanie procedur demokratycznych w działalności społeczności uczniowskiej w wyborach opiekuna i przedstawiciela SU,

-Umożliwienie składania dyrekcji szkoły i radzie pedagogicznej propozycji dotyczących życia społeczności uczniowskiej.

 

10. Organizacja

czasu wolnego

 

 

 

-Organizowanie imprez szkolnych, środowiskowych i kulturalnych,

-Udział w zajęciach dodatkowych- kołach zainteresowań,

-Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji np. wycieczki klasowe i szkolne,

-Umiejętne korzystanie z Internetu- sztuka selekcjonowania informacji,

-Użytkowanie technologii informacyjnych multimedialnych obowiązujące prawo.

 

 

 

6. Zasady regulujące zachowanie ucznia w szkole

 

Warunkiem osiągnięcia pełnego i wszechstronnego rozwoju człowieka jest precyzyjne określenie reguł postępowania i wymagań w stosunku do uczniów. Jest to czynnik bardzo istotny, szczególnie kiedy w procesie dojrzewania często nie mamy jeszcze do czynienia z systemem zasad, które wykształciły się w dziecku samoistnie bądź kiedy jest to system, który cały czas się rozwija. Wyznaczenie określonych norm i zasad pozwala na precyzyjne ustalenie wzajemnych ról i wskazanie na zadania jakie się w danej relacji pełni. Służy to odpowiedzialnemu podejściu do swoich obowiązków, a także do człowieka z którym nawiązujemy relację czy jest to uczeń, nauczyciel, kolega z klasy czy też inny pracownik szkoły.

 

 

Zadania ucznia

Wymagania w zakresie obowiązków szkolnych:

- systematyczna nauka

-punktualne i systematyczne przychodzenie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

-usprawiedliwienie ewentualnego spóźnienia na początku lekcji,

-usprawiedliwienie nieobecności,

-aktywny udział w zajęciach,

-uzupełnianie braków w nauce wynikających z absencji,

-obowiązkowy udział we wszystkiego typu pracach klasowych sprawdzających wiadomości i nabyte umiejętności,

-pozostawianie porządku w salach lekcyjnych i pracowniach artystycznych,

-dbanie o sprzęt i pomoce naukowe,

-staranne i terminowe odrabianie prac domowych,

-prowadzenie zeszytów zgodnie z wymaganiami nauczycieli,

-zgłaszanie nieprzygotowania na początku lekcji,

 

Wymagania w zakresie kultury osobistej:

- Okazywanie szacunku każdemu człowiekowi,

- zachowanie nienaruszające godności własnej i innych,

- troskę o kulturę słowa – używanie zwrotów grzecznościowych: „Dzień dobry”, „Do widzenia”, „Proszę”, „Dziękuję”, „Przepraszam”,

-kłanianie się nauczycielom i pracownikom szkoły niezależnie od tego, czy uczą danego ucznia,

-powitanie dorosłej osoby, wchodzącej do klasy – powstaniem,

-powstrzymanie się podczas lekcji od jedzenia,

-wyłączanie telefonów komórkowych podczas lekcji i uroczystości szkolnych,

-nieużywanie dyktafonów podczas zajęć – bez wiedzy i zgody nauczyciela

-bezwzględny zakaz picia alkoholu, używania bądź rozprowadzania środków odurzających, palenia papierosów,

-zakaz używania wulgaryzmów

- zakaz używania gestów, które naruszają dobra osobiste uczniów oraz pracowników szkoły,

 

Wymagania w zakresie postawy społeczno-moralnej:

-przestrzeganie ustaleń dyrektora szkoły i poleceń nauczycieli,

-nieprzejawianie agresji psychicznej i fizycznej wobec kolegów i nauczycieli,

-poszanowanie mienia szkolnego i kolegów,

-poszanowanie i tolerancja wobec odmiennych poglądów kolegów,

-zachowanie godności osobistej i szacunek dla godności drugiego człowieka,

-mówienie prawdy,

-odpowiedzialne wywiązywanie się z powierzonych obowiązków.

 

Zadania szkoły

 

Szkoła zapewnia:

- bezpieczny i harmonijny rozwój psychofizyczny uczniów,

- warunki do zdobywania wiedzy, rozwijania zainteresowań i pasji twórczych,

- pomoc psychologiczno- pedagogiczną,

- przyjazną atmosferę, wolną od lęku, niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa,

- dostarczanie w procesie wychowania pozytywnych wzorów zachowań,

-bogatą i różnorodną ofertę zajęć gwarantujących zdobycie rzetelnej wiedzy i kluczowych, umiejętności potrzebnych w kierowaniu własnym rozwojem.

 

Szkoła wspomaga:

-dom rodzinny w procesie wychowania ucznia,

-inne podmioty wywierające wpływ na formowanie postaw, charakteru i poglądów młodego człowieka,

- samokształcenie i samowychowanie uczniów w partnerskim tworzeniu wizerunku szkoły, jej programów, statutu, WSO oraz obrazu klasy,

-uczniów w kształtowaniu wrażliwości moralnej i świata wartości.

 

Szkoła przygotowuje:

-do dorosłego i samodzielnego życia,

-do dalszego etapu kształcenia,

-do wejścia na rynek pracy,

-do rozumienia i odpowiedzialnego współtworzenia demokratycznej Polski,

-do udziału w życiu społeczno – kulturalnym.

 

Szkoła naucza:

-szacunku dla pracy, twórczego wysiłku, doskonalenia się,

-dialogu w szkole, w rodzinie, w środowisku oraz kraju,

- projektowania własnego rozwoju i życia, aby stało się ono bogatsze duchowo, godne i wierne wartościom uniwersalnym,

- tolerancji, otwartości na odmienność poglądów, a także do współodpowiedzialności za siebie, swoją pracę i stawiane sobie cele,

-sztuki argumentowania i uznawania racji,

-integracji ze światem całej ludzkości i wspólnoty regionalnej,

-praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole.

 

Cele i zadania działań w szkole

 

Kształcimy ucznia, który:

-Rozumie doniosłość tradycji i współczesnych osiągnięć szkoły oraz czci symbole szkoły,

-Potrafi aktywnie brać udział w różnych formach promocji szkoły,

-Identyfikuje się z ideami patrona- wzorem wielkiego człowieka i Polaka,

-Zna historię miasta i regionu oraz dziedzictwo kulturowe Europy i świata,

-Ma odpowiedni zasób wiedzy umożliwiający kontynuowanie nauki w dowolnie wybranej uczelni,

- Potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć,

- Potrafi odróżniać dobro od zła oraz oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym zachowaniom,

- Zdobywa umiejętności pracy w zespole, przedsiębiorczości, wykazywania inicjatywy,

- Potrafi zaprezentować i obronić swoje zdanie, szanując tych, którzy mają odmienne poglądy,

-Potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy,

-Planuje i organizuje swój rozwój intelektualny, duchowy i fizyczny, stale doskonali swoją osobowość,

- Umie rzetelnie pracować, jest zaradny i odpowiedzialny,

- Zna siebie, umie wyeksponować swoje dobre i mocne strony,

- Jest kulturalny, zdyscyplinowany, obowiązkowy, przestrzega zasad dobrych obyczajów,

- Pokonuje swoje słabości i lęki, potrafi zmierzyć się z nimi i rozwiązać trudny problem,

- Umie zachować się z godnością i honorem,

- Dostrzega problemy innych, umie nieść pomoc osobą potrzebującym,

- Rozumie proces integracji z osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi na terenie szkoły i we współczesnym świecie, oraz potrafi aktywnie uczestniczyć w tym procesie,

- Szanuje wartości nadrzędne takie jak: rodzina, małżeństwo, miłość i poszanowanie życia,

- Uczy się w sposób odpowiedzialny planować swoje życie rodzinne,

- Potrafi zaplanować i wykorzystać swój wolny czas,

-Bierze udział w zajęciach dodatkowych i programach organizowanych przez szkołę lub za jej pośrednictwem przez inne organizacje,

- Zna analizy zewnętrznych wyników nauczania i wykorzystuje je we własnym rozwoju,

- Zna problematykę i mechanizmy aktywnego udziału na rynku pracy,

- Potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, np. Internetu

- Jest wolny od wszelkiego typu uzależnień w tym: artykułów tytoniowych, napoi alkoholowych, narkotyków i dopalaczy,

 

 

 

 

7. Zadania nauczyciela wychowującego i wychowawców klasowych

 

Zadania nauczyciela wychowującego

Należy pamiętać, że w procesie wychowawczym, którego ważną częścią jest szkoła, bierze udział każdy nauczyciel pracujący w placówce. Bardzo istotne jest aby nauczyciele uczący współpracowali między sobą i wychowawcami, wspólnie dążąc do jak najlepszego wychowania ucznia. Współpraca między nauczycielami przedmiotu i wychowawcami pozwala na ugruntowanie postaw, wymienionych w punkcie 3 i 4 programu wychowawczego, ale również na konsekwentne wdrażanie obowiązujących zasad i właściwe nadzorowanie ich przestrzegania. Nauczyciel uczący ma za zadanie wspierać i wspomagać wychowawcę w jego działaniach informując go o zauważonych niepokojących jak i właściwych zachowaniach ucznia, wskazując na pozytywne i negatywne cechy wychowanka, dzięki czemu możliwa będzie jeszcze pełniejsza indywidualizacja pracy wychowawczej
z uczniem. Nauczyciel uczący ma również za zadanie zastępować wychowawcę w przypadku jego absencji. Pełni również często rolę rozmówcy czy powiernika w rozmowie indywidualnej z uczniem. Wszystko to jednakże powinno być wsparte o zgodną relację nauczyciela z wychowawcą. Nauczyciel uczący nie może stawiać się ponad wychowawcę, przejmować w nieuzasadnionych wypadkach jego roli, bądź występować w nieuzasadnionych przypadkach przeciwko wychowawcy. Podstawowym zadaniem nauczyciela w procesie wychowawczym jest wspólne wypromowanie pozytywnych postaw i wartości na podstawie zgodnej z wychowawcą, a przez wychowawcę z rodzicem współpracy.

 

Zadania wychowawcy klasy

 

Nauczyciel pełniący obowiązki wychowawcy powinien być wspomagany w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych przez cały zespół nauczycieli uczących w danym zespole klasowym oraz przez pedagoga i psychologa szkolnego. Z pośród najważniejszych zadań wychowawcy możemy wyróżnić:

 

a) Właściwa organizacja i integracja zespołu klasowego

 

Zadaniem wychowawcy klasy na początku roku szkolnego i nauki w szkole jest zorganizowanie spotkania z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami w celu zaznajomienia się z problemami wychowanków, powiadomienie o organizacji szkoły, zajęciach praktycznych, dydaktycznych, prawach i obowiązkach ucznia.

Jego zadaniem jest stworzenie wspólnoty klasowej, w której każdy uczeń traktowany będzie z szacunkiem i zrozumieniem. Pozwoli to na zawiązanie grupy koleżeńskiej, w której płaszczyzna intelektualna i moralna działań wychowawczych będzie realizowana indywidualnie z jednoczesnym zapewnieniem właściwego współdziałania wspólnoty klasowej.

W celu uaktywnienia i integracji zespołu klasowego powinien zachęcać uczniów

i współorganizować z nimi różne imprezy klasowe – kulturalne, sportowe, wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum. Powinien zachęcać uczniów do udziału i sam uczestniczyć w imprezach szkolnych (półmetek, studniówka, Wigilia szkolna).

 

b) Działania opiekuńczo – wychowawcze

 

Do zadań wychowawcy należy przede wszystkim całościowe podejście do każdego ucznia klasy. Zwrócenie uwagi zarówno na wspomaganie rozwoju ucznia na wszystkich płaszczyznach: - intelektualnej, psychicznej, społecznej, zdrowotnej, estetycznej, moralnej i duchowej. Wychowawca powinien pomagać uczniom w kształtowaniu ich osobowości, postawy życiowej, inspirować do podejmowania właściwych wyborów etycznych, estetycznych, praktycznych.

Zadaniem wychowawcy jest rozpoznanie środowiska uczniów, zapoznanie się z ich problemami (np.: poprzez ankiety, wywiady środowiskowe, indywidualne rozmowy, współpracę z pedagogiem i psychologiem). Ułatwia to ewentualną interwencję, daje możliwość udzielenia pomocy uczniom mającym problemy poprzez odpowiednią terapię lub pomoc stypendialną, gdy wymaga tego trudna sytuacja materialna. Wychowawcy, nauczyciele i rodzice wspólnie powinni podejmować zadania profilaktyczne z zakresu narkomanii, alkoholizmu, nikotynizmu, przeciwstawiać się zjawiskom przemocy i agresji w szkole. Wychowawca klasy odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa uczniów- nie tylko w szkole, ale także poza nią- w trakcie zajęć organizowanych poza terenem szkoły.

Do zadań wychowawcy należy również pobudzenie i organizowanie form aktywnego zaangażowania w wychowanie w szkole rodziców uczniów. Bardzo ważne jest aby zapewnić rodzicowi możliwości: zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi szkoły; informacji na temat dziecka, jego trudności i postępów w nauce; uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka; wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 

a) Precyzyjne i konsekwentne prowadzenie bieżącej dokumentacji

Wychowawca klasy zobowiązany jest także do systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej- dziennik lekcyjny, arkusze ocen, IPET (w przypadku uczniów z Orzeczeniem o Kształceniu Specjalnym).

 

b) Współpraca wychowawcza z rodzicami

Wychowawca jako nauczyciel opiekujący się zespołem klasowym jest odpowiedzialny za kontakty szkoły z rodzicami i odpowiedni przepływ informacji.

 

Zasady współpracy z rodzicami:

- Zasada planowania kontaktów interpersonalnych i społecznych, okresowych

spotkań, przepływu informacji, współpracy z radą klasy, pedagogizacji,

-Zasada partnerstwa – równorzędności praw i obowiązków, życzliwości i chęci rozwiązywania trudnych problemów za pomocą takich technik komunikacyjnych jak rozmowa, dyskusja i negocjacje,

-Zasada wzajemnego poznania i zrozumienia się. Otwartości w kontaktach, dwustronności przepływu informacji,

-Zasada udzielania sobie wzajemnej pomocy. Aktywności i zaangażowania w pracy dla dobra młodzieży,

-Zasada jedności oddziaływań – szkoły i domu,

-Zasada pomocy –w realizacji godzin wychowawczych i zajęć wychowania w rodzinie,

-Zasada współpracy w organizowaniu czasu wolnego i życia kulturalnego klasy,

-Zasada wsparcia – organizacyjnego i materialnego stosownie do potrzeb klasy i szkoły,

-Zasada wspomagania w zwalczaniu patologii zaobserwowanych w szkole.

 

Wymienione zasady współpracy z rodzicami mają wpłynąć pozytywny rozwój takich czynników tej współpracy jak:

-Wspólne opracowywanie planów współpracy i współdziałania,

-Informowanie rodziców o wymaganiach stawianych ich dzieciom oraz o celach, programach, formach i metodach pracy klasy i szkoły, a także o zasadach oceniania, promowania i klasyfikowania,

-Zapoznawanie rodziców z aktualną sytuacją dziecka w szkole, z postępami w nauce i sprawowaniu oraz wskazywanie możliwości polepszenia tego stanu,

-Wskazanie rodzicom sposobów pomocy dzieciom w nauce,

-Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poszczególnych dzieci,

-Umożliwienie rodzicom aktywności wychowawczej, kulturalnej i organizacyjnej w klasie i szkole oraz prezentowanie ich osiągnięć w tym zakresie,

-Włączenie rodziców do organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, w klasie, zachęcanie do udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, na wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych. Uzgadnianie wspólnych zamierzeń i metod działania oraz oceniania efektów,

-Uświadamianie sobie przez obie strony odpowiedzialności za rozwój dziecka.

 

Wśród form współpracy z rodzicami wyróżniamy:

1. Bezpośrednie:

a. zebrania ogólne,

b. zebrania klasowe (min. 2 w semestrze)

c. konsultacje indywidualne.

 

2. Spotkania okolicznościowe:

a. zebrania Rad Klasowych,

b. zebrania Rad Rodziców.

 

3. Pośrednie:

a. Korespondencja (tylko za pomocą listów poleconych)

 

8. Cele wychowawcze Samorządu Uczniowskiego

 

Samorząd uczniowski tworzą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.

Samorząd Uczniowski:

1. jest współgospodarzem szkoły i partnerem Rady Pedagogicznej w tworzeniu

warunków do pełnego rozwoju szkoły,

2. jest reprezentantem wszystkich uczniów,

3. ma obowiązek stać na straży przestrzegania Statutu szkoły,

4. ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w zebraniach Rady rodziców dotyczących spraw uczniów,

5. przy realizacji swoich przedsięwzięć ma prawo do otrzymania pomocy ze strony dyrekcji i grona nauczycielskiego,

6. w sytuacjach konfliktowych ma obowiązek reprezentowania ucznia, może za niego poręczyć,

7. ma prawo do zgłaszania i opiniowanie uczniów do nagród i wyróżnień,

8. ma za zadanie integrowanie wszystkich uczniów;

9. wykonuje zadania wynikające z przyjętego planu imprez szkolnych;

10. współtworzy program rozwoju szkoły.

 

Formy pracy Samorządu Uczniowskiego:

 

1. Udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu zajęć podczas godzin wychowawczych,

2. Odbywanie narad, sejmików, debat – dotyczących ważnych spraw szkolnych

i uczniowskich,

3. Współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących spraw uczniowskich,

4. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej w nauce,

5. Pomoc uczniom mającym problemy różnej natury – np. materialnej poprzez

organizowanie koncertów charytatywnych, loterii fantowych, zbiórek pieniędzy,

darowizny,

6. Pomoc uczniom chorym, niepełnosprawnym,

7. Rozwiązywanie konfliktów między uczniowskich oraz przypadków naruszania regulaminu szkolnego,

8. Wykonywanie prac użytecznych dla klasy, szkoły i środowiska,

9. Troska o estetyczny wygląd szkoły i pracowni,

10. Organizowanie działań przeciwdziałających nałogom.

 

 

9. Istniejące tradycje i obyczaje szkolne, stałe uroczystości i święta

 

W 2005r Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię ks. prof. Józefa Tischnera. To dla szkoły postać szczególna, ponieważ Patron poprzez swoją koncepcję filozoficzną ukazywał wartości, które w relacjach międzyludzkich powinny, pomimo zmieniających się czasów, stanowić kontekst każdego spotkania, rozmowy, działania. Społeczność szkolna bardzo ceni sobie wzorce, które nasz Patron propagował w swojej filozofii i stara się realizować w codziennym życiu szkoły.

Jednocześnie szkoła wytworzyła swoją tradycję i ceremoniał, które spełniają niezwykle ważną rolę w procesie wychowania młodzieży, ucząc ją poszanowania symboli i tradycji. Wśród nich możemy wyróżnić:

- sztandar,

- logo szkoły,

 

Przykładowe elementy szkolnego ceremoniału:

 

- uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

- apele z okazji uroczystości ważnych dla naszego narodu,

- Wigilia dla uczniów i nauczycieli,

- ślubowanie uczniów klas pierwszych,

- rajd szkolny uczniów klas pierwszych LO, LP i OSSP

- rajdy dla uczniów dla uczniów: „Śladami ks. Prof. Józefa Tischnera”,

- dzień Patrona.

 

W procesie wychowania pełnią one następujące funkcje:

 

-służą utrwalaniu więzi wychowanków ze szkołą,

-przyczyniają się do integracji społeczności uczniowskiej,

-uczą szacunku dla historii i tradycji,

-kształtują właściwe postawy obywatelskie oparte na patriotyzmie i szacunku dla dzieła przodków.

 

 

10. Zajęcia pozalekcyjne realizowane w szkole

 

Zajęcia pozalekcyjne stwarzają szczególnie korzystne warunki dla rozwijania
w uczniach różnych zainteresowań i zdolności poznawczych, pozwalają na autentyczną współpracę oraz partnerstwo uczniów i nauczycieli.

Duża swoboda w doborze programu i metod pracy zespołów oraz organizacji stwarzają uczniom szansę na zaspokojenie indywidualnych potrzeb intelektualnych, artystycznych, krajoznawczo-turystycznych i sportowych.

 

Zajęcia pozalekcyjne umożliwiają:

-poszerzenie materiału programowego,

-rozwijanie twórczej aktywności uczniów i nauczycieli,

- pożyteczne i kulturalne spędzanie czasu,

- uspołecznienie uczniów poprzez pracę w zespole i wykonywanie dodatkowych zadań,

- samodzielne kierowanie własnym rozwojem,

- pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi nad pogłębianiem wiedzy z wybranego przedmiotu pod kątem olimpiad i konkursów,

- kompleksowe i interdyscyplinarne pogłębianie wiedzy i rozwijanie umiejętności,

 

W szkole mogą funkcjonują m.in.:

1. SKS,

2. koło dziennikarskie,

3. koło teatralne,

6. koła przedmiotowe lub koła artystyczne (j. polski, angielski, francuski, niemiecki, biologia, historia i WOS, geografia, historia sztuki, chemia, fizyka, matematyka, informatyka, zajęcia artystyczne np. plenery malarskie z udziałem uczniów LP i OSSP, tematyczne (np. grafika) zajęcia w Instytucie Sztuki w Cieszynie)

7. wolontariat.

8. zespół instrumentalno- wokalny,

9. Klub Europejski

 

 

11.Wizja absolwenta

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim ma za zadanie wykształcić ucznia, który jako absolwent naszej szkoły będzie świadomym swoich umiejętności, dojrzałym, pragnącym poszerzać zdobyte wiadomości człowiekiem. Przede wszystkim istotne jest, aby nasi absolwenci stanowili tą grupę inteligencji, która obok wiedzy i zdobytych umiejętności charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej, dojrzałością postawy i hierarchią wartości szanującą podmiotowość każdej jednostki ludzkiej. To człowiek odpowiedzialny za siebie i decyzje, które podejmuje, działający w sposób rozsądny i rzetelny zarówno samodzielnie jak i w grupie, potrafiący dokonywać właściwych moralnie wyborów, aktywny obywatel, współtworzący rzeczywistość miejsca w którym żyje i pracuje. Jednocześnie jest to człowiek, który pragnąc rozwijać swoje zdolności poprzez kolejne etapy kształcenia staje się świadomym swojej wartości fachowcem w swojej dziedzinie, posiada rozeznanie na rynku pracy i gotowy jest do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

 

12. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSP

 

Zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności dotyczącymi BHP , dyrektor szkoły nadzoruje i dba o właściwy stan techniczny obiektu, pracowni i klasopracowni oraz zaplecza sportowego poprzez:

- dokonywanie bieżących napraw i remontów,

- przeprowadzanie kontroli BHP o częstotliwości zgodnej z odrębnymi przepisami,

- właściwe zabezpieczenie mienia szkoły.

Opis zasad wykorzystania monitoringu wizyjnego w celu pełnej realizacji misji

wychowawczej szkoły:

1) mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa uczniów i pracowników ZSP

zainstalowano standardowy zestaw monitoringu wizyjnego,

2) w/w system służy wykrywaniu sprawców dewastacji mienia, kradzieży, przejawów agresji, zachowań patologicznych , oraz zagrożeń związanych z używkami,

3) obraz zarejestrowany przez system monitoringu może zostać wykorzystany do wyciagnięcia konsekwencji, które przewiduje Statut ZSP,

4) za zgodą dyrektora szkoły zarejestrowany obraz zdarzeń może być udostępniony Radzie Pedagogicznej lub jej członkom, Radzie Rodziców lub jej członkom,

5) zarejestrowany obraz może stanowić dowód, umożliwiający wszczęcie postępowania karnego lub postępowania o wykroczenie, przeprowadzanego przez organy ścigania, którym udostępnia się nośnik z utrwalonym obrazem,

6) w przypadku wniosku o udostępnienie zarejestrowanego obrazu dyrektor szkoły postępuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

7) osobami uprawnionymi do obserwacji i utrwalania obrazu są: kierownik

gospodarczy, woźny, dozorcy oraz nauczyciel informatyk,

8) zarejestrowany obraz jest przechowywany przez kierownika gospodarczego, który niszczy materiał po okresie 2 tygodni i zabezpiecza następne nagranie.

 

 

13. Ewaluacja programu wychowawczego

 

Program wychowawczy został opracowany w oparciu o dokumenty regulujące

funkcjonowanie szkoły, a także w wyniku ewaluacji dotychczasowego programu wychowawczego realizowanego w roku szkolnym 2015/2016. Zostały w nim opisane w sposób kompleksowy treści i działania o charakterze wychowawczym, które powinny być uwzględniane przez wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne objęte ramowym planem nauczania, pozalekcyjne i pozaszkolne.

 

 

 

 

 

 

14. Bibliografia

 

1. M. Sigm, E. Węgrzyn- Jonek, Budowanie programu wychowawczego szkoły, Kraków

2000.

2. Z. Gaś, Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja. Poradnik

metodyczny, MENiS, Warszawa 2003.

3. M. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i

lekcjach wychowawczych, Warszawa 1994.

4. U. Dudziak, Wychowanie w klasie szkolnej, Warszawa 2002.

5. O wychowaniu w szkole, Biblioteczka reformy MEN, Warszawa 1999.

6. J. Szuty, Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa-Łódź 2002.

 

 

 

 

15. Załączniki

 

1. Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku

Art. 48 ust.1

Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

Art.53 ust.3

Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 ust.1 stosuje się odpowiednio.

Art. 53 ust.4

Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

Art. 70 ust.1

Każdy ma prawo do nauki. Nauka do osiemnastego roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania szkolnego obowiązku określa ustawa.

Art. 70 ust.4

Władze publiczne zapewniają powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają system indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.

Art. 72 ust.1

Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę dziecka. Każdy ma prawo wymagać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

 

 

2. Konwencja o Prawach Dziecka

 

Art.13

1. Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi: prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka.

2. Wykonanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne: dla poszanowania praw lub reputacji innych osób,

 

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

 

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie, respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Art. 1 System oświaty zapewnia w szczególności pkt. 1,2,4 i 6.

1. Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.

3. Dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

4. Opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych form i programów nauczania,

Art. 4 Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 

5. Karta Nauczyciela

 

Art. 6 Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy, dbać o kształtowanie u ucznia postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów ras i światopoglądów

 

Powyższy program został zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców nr 5/2015/2016

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną (pozytywna opinia uchwałą nr 60/2015/2016 z dnia 30 VIII 2016r.)

Informacja wytworzona przez:
Aneta Buczak
email: aneta_buczak@wp.pl
, w dniu:  28‑09‑2016 22:46:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Buczak
email: aneta_buczak@wp.pl
, w dniu:  28‑09‑2016 22:46:02
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2016 22:48:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie