Zasady rekrutacji do ZSP w Wodzisławiu Śląskim na rok szkolny 2016/2017


ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KANDYDATÓW

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

W WODZISŁAWIU ŚL.

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

 

Podstawa prawna

 

 

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. Z 2014r. Poz.7) – art. 9-15.

 2. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 r. z dnia 29 stycznia 2016 r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2016/2017.

 3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686).

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 5. Uchwały Rady Pedagogicznej ZSP w Wodzisławiu ŚL. nr 19/2015/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. oraz nr 17/2014/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zwolnienia z egzaminu wstępnego z malarstwa kandydatów do LP i OSSP będących laureatami konkursu „ Jaki kolor ma śnieg” oraz nr 17/2014/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zwolnień z egzaminu ustnego badającego uzdolnienia kierunkowe z języka angielskiego do klas dwujęzycznych.

I Zasady rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi

im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wodzisławiu Śląskim
na rok szkolny 2016/2017

 

§ 1

 

 1. Kandydatów obowiązują zasady rekrutacji elektronicznej.

 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§ 2


TERMINARZ:

 1. 6 maja do 21 czerwca 2016r. - złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 1. 24 maja 2016 r. - sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych;

 

 1. 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
  o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 1. 15 lipca 2016 r.– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły
  z podziałem na oddziały;

 

 1. 15 lipca 2016 r. do 21 lipca 2016potwierdzanie przez rodzica kandydata albo kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. Kandydat składa ponadto dokumenty wymagane przez szkołę:

 • 3 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie)

 • zgłoszenie absolwenta

 • karta zdrowia

 

 1. 22 lipca 2016 r. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły;

 

 1. 22 lipca 2016 do 31 sierpnia 2016 r. - prowadzenie rekrutacji uzupełniającej, o ile szkoła dysponuje wolnymi miejscami;

 

 1. W terminach określonych w ww. ustawie: składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

§ 3

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

 2. Kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują punkty za:

 • egzamin gimnazjalny: max - 100 pkt.

 • inne osiągnięcia edukacyjne: max - 100 pkt. – zgodnie z poniższą tabelą
   

 

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

 

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

20 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 12 punktów

bardzo dobry –16 punktów

celujący – 20 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem

5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty-

10 punktów ; tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów ; tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów

10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim ( przepisy wydane na podstawie art.32 a ust.4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy).

Tytuł finalisty- 10 punktów ; tytuł laureata- 4 punkty ; tytuł finalisty- 3 punkty

10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty . Tytuł finalisty konkursu przedmiotowego (dwa lub więcej)- 10 punktów; tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego( dwa lub więcej)- 7 punktów; finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego( dwa lub więcej)- 5 punktów ; tytuł finalisty konkursu przedmiotowego- 7 punktów; laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 5 punktów; tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- 3 punkty

10 punktów

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.32 a ust.4 i art.22 ust 2 pkt 8 ustawy: tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej ( dwa lub więcej )- 10 punktów ; tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej (dwa lub więcej)- 7 punktów; tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczanie szkoły artystycznej ( dwa lub więcej )- 5 punktów ; tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 7 punktów; tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 3 punkty; tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej- 2 punkty

10 punktów

Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe,
co najmniej na szczeblu powiatowym
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty. Kandydat może uzyskać maksymalnie 4 pkt.

Uwaga: W przypadku ,gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

 

4 punkty

szczebel międzynarodowy – 4 pkt.
szczebel krajowy – 3 pkt.
szczebel wojewódzki - 2 pkt.

szczebel powiatowy- 1 pkt.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

 

2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Przy czym za uzyskane oceny(poza językiem nowożytnym na poziomie rozszerzonym) przyznaje się następującą ilość punktów:

celujący- 8 punktów

bardzo dobry- 6 punktów

dobry- 4 punkty

dostateczny- 2 punkty

dopuszczający- 0,5 punktu

Z języka nowożytnego obcego na poziomie rozszerzonym oceny przelicza się w sposób następujący:

celujący- 12 punktów

bardzo dobry- 9 punktów

dobry- 6 punktów

dostateczny- 3 punkty

dopuszczający- 1 punkt.

 

Egzamin gimnazjalny

 

100 punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:

 • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,

 • język obcy nowożytny – 0,12 punktu za każdy uzyskany procent na poziomie rozszerzonym

 • język obcy nowożytny- 0,08 punktu za każdy uzyskany procent na poziomie podstawowym

 •  Uwaga! Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 2 listopada 2015r. §17 w procesie rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 przedstawiony w procentach wynik egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym nie jest brany pod uwagę.  
   

 

maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów

 

maksymalnie 20 punktów

 

maksymalnie 20 punktów

 

maksymalnie 20 punktów

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 

 

200 punktów

*Uwaga

 1. W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej poświadczenia .

 3. Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi
  lub absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły
  z wyróżnieniem.

Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji elektronicznej.

 

 

 

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorów Oświaty w innych województwach wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratorów Oświaty, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjmowani są do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. Konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego, organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

4. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z uzyskaną sumą punktów i według porządku od najwyższej do najniższej punktacji.


 

5. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia

gimnazjum niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania

rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. wyniki egzaminu gimnazjalnego;

 2. wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału szkoły;

 3. świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

d ) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

d.1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych, sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim

d.2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu.

 

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej mają jednakową wartość.

 

8. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata decyduje Dyrektor szkoły.

9. W przypadku wyczerpania liczby miejsc w danym oddziale Szkolna Komisja Rekrutacyjna w uzgodnieniu z kandydatem przydziela go do innego oddziału.

10. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala listę rezerwową kandydatów, którzy mogą wejść na listę przyjętych w przypadku niepotwierdzenia woli podjęcia nauki w II LO przez kandydatów zakwalifikowanych.

11. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjna ustalająca listę przyjętych zostaje zatwierdzona przez

Dyrektora Szkoły.

12. Szkolna Komisja Rekrutacyjna może wnioskować do organu prowadzącego o zgodę na utworzenie dodatkowego oddziału, który okaże się na tyle popularny, że liczba kandydatów przekroczy co najmniej dwukrotnie ilość miejsc kosztem oddziału ,w którym liczba kandydatów jest mniejsza niż dwadzieścia. Wyjątek stanowi oddział integracyjny, liczący max. 20 uczniów.

13. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu gimnazjum

przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu

uzyskanego za granicą oraz ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat

nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji

elektronicznej.
 

 

§ 4

 

PROPONOWANE KLASY

 

W roku szkolnym 2016/2017 planuje się otwarcie następujących klas:

 

 

Klasa

Opis klasy

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji

I A

AKADEMICKA I DWUJĘZYCZNA

 

AKADEMICKA I DWUJĘZYCZNA

przedmioty rozszerzone wiodące:

1) matematyka

2) fizyka lub chemia

3) informatyka, geografia lub biologia

J. angielski (poziom dwujęzyczny)

j. polski,

j. angielski,

matematyka,

fizyka lub chemia

I B

EUROPEJSKA I DWUJĘZYCZNA

 

EUROPEJSKA I DWUJĘZYCZNA

przedmioty rozszerzone wiodące:

1) j. polski

2) historia

3) geografia lub biologia

4) wos

J. angielski (poziom dwujęzyczny)

j. polski,

j. angielski,

historia,

biologia lub geografia

I C

MEDYCZNA

 

MEDYCZNA

przedmioty rozszerzone wiodące:

1) biologia

2) chemia lub fizyka

3) matematyka lub j. angielski

j. polski,

biologia,

chemia lub fizyka,

matematyka lub j. angielski

I D

MEDIALNA

 

 

MEDIALNA

przedmioty rozszerzone wiodące:

1) wiedza o społeczeństwie

2) j. angielski

3) biologia lub geografia

j. polski,

WOS

j. angielski

biologia lub geografia

* UWAGA !

Każdy uczeń dokonuje w klasie pierwszej wyboru przedmiotu w zakresie rozszerzonym z zestawu podanego przy opisie klasy w tabeli.
Zajęcia z wybranego przedmiotu będą realizowane w grupach międzyoddziałowych, co pozwoli uczniom kształcić się zgodnie z ich wyborem, a nam sprostać oczekiwaniom niemal wszystkich uczniów.

Uczniowie mają możliwość wyboru przedmiotów uzupełniających np. realioznawstwo krajów anglojęzycznych, rysunek techniczny, matematyka i media.

 

Odpowiednio przygotowana kadra pedagogiczna i baza szkoły daje możliwość utworzenia klasy integracyjnej, o ile co najmniej 3 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego wyrazi wolę kontynuowania nauki w liceum ogólnokształcącym. Klasa integracyjna to zespół , w którym liczba uczniów nie może przekraczać 20 ( w tym od 3-5 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).

 

UWAGA!

We wszystkich klasach wiodącym językiem obcym jest język angielski.
Drugi język obcy we wszystkich klasach jest wybierany przez ucznia spośród następujących:
j. niemiecki, j. hiszpański, j. francuski, j. rosyjski, j. włoski.

Kandydat, wybierając drugi język, podaje przy składaniu podania dwie możliwości
np.: wybieram j. niemiecki lub j. hiszpański.

Nauczanie języków obcych może odbywać się w miarę potrzeb i możliwości w grupach międzyoddziałowych.

 

§ 5

WARUNKI POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH
(Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM JAKO DRUGIM JĘZYKIEM WYKŁADOWYM)

 

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych - II LO w Wodzisławiu Śl. na konferencji w dniu

2 lutego 2016 r. podjęła uchwałę dotyczącą warunków przyjmowania uczniów do klas dwujęzycznych:

 • KLASA A – akademicka i dwujęzyczna

 • KLASA B – europejska i dwujęzyczna

Kandydatów do klasy dwujęzycznej obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Pozytywny wynik oznacza uzyskanie min. 50% punktów, co stanowi 15 z 30 pkt. możliwych do zdobycia.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych jest sprawdzianem przeprowadzanym w formie ustnej.
Kandydat losuje zestaw zadań, a po 15 minutach (czas na zapoznanie się z zestawem i przygotowanie się) przystępuje do rozmowy z członkiem komisji.

 

Wylosowany zestaw obejmuje trzy zadania (do zdobycia 30 punktów).

Zadanie 1 (do zdobycia 6 pkt.).
Rozmowa na podstawie przeczytanego tekstu.
Zadanie 2 (do zdobycia 6 pkt.).
Opis ilustracji oraz odpowiedzi na pytania.
Zadanie 3 (do zdobycia 6 pkt.)
Umiejętność reagowania językowego w sytuacjach typowych.

Umiejętności językowe ( do zdobycia 12 pkt.)

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 1. do 20 maja 2016r. - kandydaci do klas dwujęzycznych powinni wypełnić pisemną deklarację woli przystąpienia do sprawdzianu oraz wyboru wariantu klasy (deklaracje dostępne w sekretariacie II LO oraz na stronie internetowej szkoły)

 2. 24 maja 2016r.- Sprawdzian uzdolnień kierunkowych ( II LO im. ks. prof.
  J. Tischnera w ZSP w Wodzisławiu Śl., godzina do ustalenia indywidualnie
  w sekretariacie szkoły, lub tel. 32-455-22-28).

Dodatkowy termin sprawdzianu uzdolnień - 30 maja 2016r.

Informacji na temat uzyskanej punktacji udzielać będzie dyrektor szkoły w dniu
24 maja 2016r. wyłącznie kandydatom, ich rodzicom lub opiekunom prawnym.

 

Uwaga!

Laureaci konkursów z języka angielskiego organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym
są zwolnieni ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 

 

§ 6
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Listy przyjętych kandydatów do szkoły będą wywieszone w dniu 22 lipca 2016 r.

o godz. 9.00.
2) Dodatkowe postępowanie rekrutacyjne w przypadku wolnych miejsc: od 22 lipca 2016 r.
do 31 sierpnia 2016 r.

 

 

II ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KANDYDATÓW

DO LICEUM PLASTYCZNEGO W WODZISŁAWIU ŚLASKIM

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

§1

 1. Kandydatów obowiązują zasady rekrutacji elektronicznej.

 2. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§2

TERMINARZ:

 1. 6 maja - 21 czerwca 2016 r., do godz. 12:00 - założenie przez kandydata konta w systemie rekrutacji elektronicznej, wydrukowanie wniosku z systemu i złożenie wniosku podpisanego przez ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) w szkole. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów opisanych w & 4 pkt. 3;

 2. EGZAMIN WSTĘPNY:

 • 10 CZERWCA GODZ. 17:00 - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, EGZAMIN USTNY

 • 11 CZERWCA GODZ. 9:00 - EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • 13 CZERWCA GODZ. 16:00 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. 24 czerwca – 28 czerwca 2016 r. - wprowadzanie przez kandydata ocen i innych osiągnięć odnotowanych na świadectwie do systemu rekrutacji elektronicznej;

 2. Do 30 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 - dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonych kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 3. 15 lipca 2016 r. do godz. 10.00 - ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkoły;

 4. Od 15 lipca 2016 r. godz. 10.00 - 21 lipca 2015 r. godz. 10.00 - potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;

 

 1. 22 lipca 2016 r. do godz. 9.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach;

 

 1. Od 22 lipca do 31 sierpnia 2016 r. - rekrutacja uzupełniająca w przypadku dysponowania wolnymi miejscami;

 

 

§3

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. w terminie od 11 maja do 10 czerwca 2016:

 • wniosek o przyjęcie do LP

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy III gimnazjum

 1. w terminie od 26 czerwca do 30 czerwca 2016 do godz. 15.00:

 • potwierdzone przez macierzystą szkołę kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 1. w terminie do 7 lipca 2016 r. do godz 10.00:

 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 • trzy zdjęcia legitymacyjne

 • zgłoszenie absolwenta

 • karta zdrowia

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie plastyk.

 

§4

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Kandydatem do klasy pierwszej liceum plastycznego może być absolwent gimnazjum, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 17 lat.

 2. O przyjęciu kandydata do LP decyduje:

 1. wynik egzaminu praktycznego

 

Kandydat zdał egzamin praktyczny jeśli uzyskał 40/80 pkt. co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu naboru do ZSP w Wodzisławiu Śl. laureatom konkursów artystycznych szczebla ogólnopolskiego oraz konkursów na szczeblu powiatowym organizowanych przez szkołę ubiegającym się o miejsce w klasie liceum plastycznego wpisuje się maksymalną ilość punktów (20) z części egzaminu praktycznego adekwatnie do dziedziny, której dot. konkurs - rysunek, malarstwo, rzeźba. Zaświadczenia dokumentujące w/w osiągnięcia należy złożyć w sekretariacie szkoły do 7 czerwca 2016 r.

TERMIN

CHARAKTER EGZAMINU

OMÓWIENIE

PUNKTACJA

10 CZERWCA 2016 r. GODZ. 17:00

ustny

• prezentacja prac

• rozmowa kwalifikacyjna z historii sztuki w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum

0-20 pkt.

11 CZERWCA 2016 r. GODZ. 9:00

praktyczny: RYSUNEK

(martwa natura) - czas 90 min

0 - 20 pkt.

MALARSTWO

(martwa natura) - czas 90 min

0 - 20 pkt.

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

kompozycja przestrzenna w glinie/ plastelinie - czas: 90min

0 - 20 pkt.

13 CZERWCA 2016 r. GODZ. 16:00

ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego

odbiór zaświadczeń

max 80 pkt

*na egzamin praktyczny należy przynieść: blok rysunkowy A3, ołówki, gumkę, temperówkę, pędzle, paletę, naczynie na wodę, farby, plastelinę lub glinę - ok. 0,5 kg, legitymację szkolną

 

 

 

 1. suma punktów uzyskanych ze świadectwa oraz egzaminu gimnazjalnego

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W GIMNAZJUM SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO.

Punkty przyznawane są zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia Nr OP- DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r. (patrz tabela "Punktacja" – Regulamin ZSP – II LO).

 1. W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu gimnazjum przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu uzyskanego za granicą oraz ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

 

 1. Uczniowie przyjmowani są w kolejności zgodnej z uzyskaną sumą punktów i według porządku od najwyższej punktacji.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata decyduje Dyrektor szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu praktycznego.

 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala listę rezerwową kandydatów, którzy mogą zostać przyjęci w przypadku niepotwierdzenia woli podjęcia nauki w LP przez kandydatów zakwalifikowanych.

 

 1. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ustalająca listę przyjętych zostaje zatwierdzona przez Dyrektora szkoły.

 

§5

PROPONOWANA KLASA

 

 

Języki obce

Opis klasy

Przedmioty punktowane w czasie rekrutacji

Liceum Plastyczne Kl. I LP

j. ang./drugi język do wyboru: francuski, włoski, niemiecki, rosyjski, hiszpański

zawód plastyk

realizowane specjalności:

 

- techniki graficzne (specjalizacja: projektowanie graficzne oraz techniki druku artystycznego)

 

- fotografia i film ( specjalizacja: fotografia artystyczna)

j. polski, j. obcy (wskazany przez ucznia), historia, plastyka

 

III ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO KANDYDATÓW

DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH W WODZISŁAWIU ŚLASKIM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

§1

 1. Całością prac związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych kieruje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

§2

TERMINARZ:

 1. EGZAMIN WSTĘPNY:

 • 10 CZERWCA GODZ. 17.00 - ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, EGZAMIN USTNY

 • 11 CZERWCA GODZ. 9.00 - EGZAMIN PRAKTYCZNY

 • 13 CZERWCA GODZ. 16:00 - OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

§3

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. W terminie do 09 czerwca:

 • podanie o przyjęcie do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych ( druk do pobrania)

 • świadectwo ukończenia klasy V Szkoły Podstawowej

 • zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VI Szkoły Podstawowej

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie: plastyk

 1. w terminie od 26 czerwca do 30 czerwca 2016 do godz. 15.00:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu

 

 

§4

KRYTERIA REKRUTACJI:

 1. Kandydatem do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych może być absolwent szkoły podstawowej, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat.

 

 1. O przyjęciu kandydata do OSSP decyduje:

 1. wynik egzaminu praktycznego

 

Kandydat zdał egzamin praktyczny jeśli uzyskał 40/80 pkt. co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem.

 

Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu naboru do ZSP w Wodzisławiu Śl. laureatom konkursów artystycznych szczebla ogólnopolskiego oraz konkursów na szczeblu powiatowym organizowanych przez szkołę ubiegającym się o miejsce w klasie 1 ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych wpisuje się maksymalną ilość punktów (20) z części egzaminu praktycznego adekwatnie do dziedziny, której dot. konkurs - rysunek, malarstwo, rzeźba. Zaświadczenia dokumentujące w/w osiągnięcia należy złożyć w sekretariacie szkoły do 7 czerwca 2016 r.

 

 

TERMIN

CHARAKTER EGZAMINU

OMÓWIENIE

PUNKTACJA

10 CZERWCA 2016 GODZ. 17:00

ustny

• prezentacja prac

• rozmowa kwalifikacyjna z historii sztuki w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

0-20 pkt.

11 CZERWCA 2016 GODZ. 9:00

praktyczny: RYSUNEK

(martwa natura) - czas 90 min

0 - 20 pkt.

MALARSTWO

(martwa natura) - czas 90 min

0 - 20 pkt.

KOMPOZYCJA PRZESTRZENNA

kompozycja przestrzenna w glinie/ plastelinie - czas: 90min

0 - 20 pkt.

13 CZERWCA 2016 r. godz. 16:00

ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego

odbiór zaświadczeń

max 80 pkt

*na egzamin praktyczny należy przynieść: blok rysunkowy A3, ołówki, gumkę, temperówkę, pędzle, paletę, naczynie na wodę, farby, plastelinę lub glinę - ok. 0,5 kg, legitymację szkolną

 

 1. suma punktów uzyskanych ze świadectwa szkoły podstawowej oraz sprawdzianu

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA OCENY UZYSKANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA ORAZ WYNIKI EM SPRAWDZIANU

Punkty przyznawane są zgodnie z Postanowieniem Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia Nr OP- DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r. (patrz tabela "Punktacja" – Regulamin ZSP – II LO).

 1. W przypadku równorzędnych wyników postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci z placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzin zastępczych, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

 1. Kandydaci, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu gimnazjum przyjmowani są do szkoły na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu uzyskanego za granicą oraz ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

 1. Uczniowie przyjmowani są w kolejności zgodnej z uzyskaną sumą punktów i według porządku od najwyższej punktacji.

 

 1. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata decyduje Dyrektor szkoły.

 

 1. Dyrektor szkoły ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu praktycznego.

 

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala listę rezerwową kandydatów, którzy mogą zostać przyjęci w przypadku niepotwierdzenia woli podjęcia nauki w OSSP przez kandydatów zakwalifikowanych.

 

 1. Decyzja Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej ustalająca listę przyjętych zostaje zatwierdzona przez Dyrektora szkoły.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Aneta Buczak , w dniu:  01‑03‑2016 22:27:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Buczak
email: aneta_buczak@wp.pl
, w dniu:  01‑03‑2016 22:27:13
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2016 17:17:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive