Statut ZSP


 

 

 

STATUT

 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

 1. Szkole lub ZSP– należy przez to rozumieć II Liceum Ogólnokształcące imieniem ks. prof. Józefa Tischnera, Liceum Plastyczne oraz Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych,

 2. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl.,

 3. nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych ZSP w Wodzisławiu Śl.,

 4. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców bądź prawnych opiekunów uczniów ZSP w Wodzisławiu Śl.,

 5. wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono oddział lub oddziały Szkoły,

 6. organie prowadzącym należy przez to rozumieć Powiat Wodzisławski,

 7. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty dla II Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Plastycznego oraz Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w zakresie przedmiotów artystyczno-zawodowych.

 

§ 2

 

Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych a w jego skład wchodzą:

 1. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi,

i Integracyjnymi im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śl.,

 1. Liceum Plastyczne w Wodzisławiu Śl.,

 2. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Wodzisławiu Śl.

 

Szkoła posługuje się odpowiednio pieczęciami o treści :

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Wyszyńskiego 41

44-300 Wodzisław Śl.

tel./ fax. 032 455 22 28

 

 

 

II Liceum Ogólnokształcące

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi

im. ks. prof. Józefa Tischnera

ul. Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śl.

tel./fax (32) 4552228

 

Liceum Plastyczne

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41

tel./ fax 324552228, 324553986

Regon 242609630

 

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

44-300 Wodzisław Śląski

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 41

tel./ fax 324552228, 324553986

 

§ 3

 

Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat Wodzisławski.

 

§ 4

 

Organami sprawującymi nadzór pedagogiczny nad szkołami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych są:

 1. Śląski Kurator Oświaty dla II Liceum Ogólnokształcącego,

 2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Śląski Kurator Oświaty dla Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.

 

§ 5

Szkoła posiada własną stronę internetową: www.tischner-wodzislaw.pl.

 

§ 6

 

Siedzibą Szkoły jest budynek znajdujący się w Wodzisławiu Śl. przy ulicy

ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 41.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i zadania Szkoły

 

§ 7

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004. Nr. 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz w przepisach wydanych na ich podstawie.

 2. Szkoła zapewnia:

 1. a) uzyskanie przez absolwenta II LO świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego, którego pozytywny wynik uprawnia do podjęcia studiów wyższych a także nauki w szkołach pomaturalnych i policealnych;

 1. uzyskanie świadectwa ukończenia LP lub OSSP po zdaniu egzaminu dyplomowego przez absolwenta LP lub OSSP, dzięki któremu otrzymuje tytuł zawodowy: plastyk w wybranej specjalności, oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego, którego pozytywny wynik uprawnia do podjęcia studiów wyższych a także nauki w szkołach pomaturalnych i policealnych;

 1. Prowadzenie akcji preorientacji w celu umożliwienia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

 2. Przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich i sterowanie nimi zgodnie z potrzebami społecznymi, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego

i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, gospodarczym, kulturalnym i społecznym kraju.

 1. Otoczenie szczególnie troskliwą opieką uczniów klas I w celu stworzenia ciepłej atmosfery, aprobaty ze strony wszystkich pracowników szkoły, co wspomaga proces adaptacyjny.

 2. Stworzenie możliwości i warunków do kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

 3. Podtrzymywanie wśród uczniów poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez zapewnienie systematycznej nauki języka, własnej historii, kultury, tradycji regionalnej,

co spowoduje wychowanie uczniów na świadomych, twórczych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Bezpieczne kształcenie i wychowanie młodzieży oraz opiekę poprzez stworzenie możliwości rozwoju osobowości, uzdolnień i predyspozycji psychofizycznych.

 2. Realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w każdym roku szkolnym w oparciu o podstawy programowe i standardy wymagań, aktualny program wychowawczy i profilaktyki zgodne z przepisami obowiązującego prawa oświatowego.

 3. Wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę humanistyczną, przyrodniczą, matematyczną, techniczną, ekonomiczną i społeczną.

 4. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, aspiracji oraz wyrabianie umiejętności wartościowania i wnioskowania jako warunku postępowania i działania.

 5. Kształtowanie humanistycznej, patriotycznej i internacjonalistycznej postawy uczniów, poszanowanie tradycji i trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej, konstytucyjnych zasad ustrojowych

oraz norm współżycia społecznego.

 1. Osiąganie przez uczniów sprawności fizycznej a także nabywanie nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego.

 2. Przygotowanie uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich, czyli do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym, gospodarczym i kulturalnym.

 3. Kształcenie metod i technik samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz współczesnych systemów wymiany

a także upowszechniania informacji.

 1. Kształtowanie prawości charakteru i dążeń, poszanowanie norm społecznych oraz godności własnej i drugiego człowieka

a także osobistej wrażliwości, życzliwości, rzetelności

i odpowiedzialności.

 1. Kształtowanie przekonania o podmiotowym charakterze egzystencji człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki, pracy i osobistego uczestnictwa w życiu Szkoły, lokalnego środowiska i całego społeczeństwa.

 2. Uczestnictwo w życiu intelektualnym i kulturalnym Szkoły i środowiska, inspirowanie jego treściami i formami oraz rozwijanie samorządnej działalności organizacji uczniowskich.

 3. Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz udzielenie pomocy przy wyborze dalszej drogi kształcenia, umożliwiającej absolwentom dokonanie właściwego wyboru kierunku studiów.

 4. Rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów oraz przygotowanie do

świadomego odbioru sztuki i aktywnego działania na rzecz kultury.

 1. Możliwość udziału w organizowaniu imprez kulturalnych

i współpracowanie z innymi instytucjami prowadzącymi działalność oświatową i kulturalną na terenie powiatu wodzisławskiego.

 

§8

 

Szkoła realizuje swoje zadania, uwzględniając wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia i tworzenie pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego poprzez:

 

 

 1. Kształtowanie humanistycznych, patriotycznych i internacjonalistycznych postaw wobec wartości kultury narodowej i powszechnej w celu podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 2. Wypracowanie szacunku do pracy własnej i cudzej, w zgodzie

z zasadami moralnymi i prawnymi.

 1. Pobudzanie do osiągania najwyższego poziomu artystycznego pracy.

 2. Wypracowanie umiejętności systematycznego i samodzielnego doskonalenia się w zawodzie oraz pielęgnowania kultury własnej.

 3. Zapewnienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej stałej ze strony pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego oraz doraźnej ze strony poradni psychologiczno – pedagogicznej w celu osiągnięcia harmonijności działań wychowawczych, motywujących do nauki.

 4. Umożliwienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych

oraz uczniom niepełnosprawnym nauki w oddziałach ogólnodostępnych lub oddziałach integracyjnych poprzez zapewnienie:

  1. realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych;

  2. odpowiednich i bezpiecznych warunków do nauki;

  3. realizacji programów: nauczania, wychowawczego oraz profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb

i możliwości ucznia z wykorzystaniem odpowiednich form

i metod pracy;

  1. integracji ze środowiskiem rówieśników;

  2. organizacji nauczania indywidualnego w domu ucznia;

  3. wydłużenia okresu nauki dla ucznia z orzeczeniem

o niepełnosprawności na wniosek zespołu do spraw integracji;

 1. Wszechstronne rozwijanie zainteresowań uczniów a także umożliwienie realizacji indywidualnego toku lub programu nauczania oraz umożliwienie ukończenia Szkoły w skróconym czasie.

 

§ 9

 

Szkoła współdziała z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami kultury oraz innymi szkołami artystycznymi w celu pełnej realizacji działalności kulturalnej poprzez:

 1. Organizowanie wystaw wybitnych twórców sztuki.

 2. Organizowanie wystaw prac uczniów,

 3. Uczestnictwo w wystawach lokalnych i regionalnych.

 4. Organizowanie imprez na rzecz środowiska lokalnego

i uczestniczenie w nich.

 

 

§ 10

 

 1. Szkoła w swoim systemie organizacyjnym przewiduje realizację zadań opiekuńczych, bazując na obowiązujących w placówkach oświatowych ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny. Budynki oraz teren Szkoły objęte są monitoringiem wizyjnym.

 2. Warunki pobytu w Szkole zapewniają uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 3. Zasady dotyczące sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w  Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:

 1. Za bezpieczeństwo uczniów, zespołu klasowego, członków koła

lub innej grupy powierzonej danemu nauczycielowi odpowiada uczący albo prowadzący zajęcia (pracownik Szkoły).

 1. Nauczyciele z początkiem każdego półrocza zobowiązani są do przeprowadzenia pogadanek z uczniami (odnotowanie tego faktu w dziennikach) na tematy bezpieczeństwa i higieny pracy w danej klasopracowni zgodnie ze specyfiką przedmiotu lub charakterem zajęć.

 2. Opiekunowie klasopracowni, w których odbywają się zajęcia laboratoryjne lub praktyczne, wymagające posługiwania się narzędziami, środkami chemicznymi, urządzeniami itp. zobowiązani są do opracowania szczegółowych regulaminów, zatwierdzonych przez dyrektora.

 3. Nauczyciel - opiekun pracowni lub sali lekcyjnej, w której jest dostęp do Internetu, współpracuje ze szkolnym administratorem systemu informatycznego celem zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści,

które mogą stanowić zagrożenia dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów.

 1. Prowadzący zajęcia organizują bezpieczne i sprawne przemieszczanie się uczniów powierzonych ich opiece (o ile zaistnieje taka potrzeba) w obrębie obiektu.

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę zawarte są w regulaminie wycieczek szkolnych i zajęć organizowanych poza terenem Szkoły.

 2. Wszyscy nauczyciele Szkoły (bez względu na wymiar czasu pracy)

są zobowiązani do pełnienia dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przed lekcjami według następujących zasad:

 1. Harmonogram dyżurów opracowuje dyrektor i każdorazowo jest on aktualizowany wraz ze zmianą planu zajęć lekcyjnych,

po czym zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń.

 1. W czasie trwania dyżuru nauczyciele dbają o bezpieczeństwo i dyscyplinę uczniów oraz utrzymanie czystości w swoim sektorze a także przeciwdziałają opuszczeniu terenu Szkoły przez uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze zajęć.

 1. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami:

 1. Uczniów klas I, jako rozpoczynających naukę w szkole, otacza się atmosferą życzliwości tak, by proces adaptacji był jak najkrótszy.

 2. Bezpieczeństwo uczniów z zaburzeniami rozwoju czy też z uszkodzeniami ciała, zapewnia się przy bezpośredniej współpracy z rodzicami ucznia i zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej lub lekarza prowadzącego, (jeśli to konieczne, uczeń taki jest przywożony do Szkoły i odwożony po zakończonych lekcjach). Za organizację i bezpieczne przywiezienie – odwiezienie ucznia niepełnosprawnego odpowiadają jego rodzice w porozumieniu z gminą właściwą miejscu zamieszkania.).

 3. Uczniowie w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych mogą liczyć na specyficzne formy opieki albo doraźną pomoc materialną. Do takich szczególnych form należą:

 1. stypendium szkolne przyznane przez szkolną komisję ze środków unijnych;

 2. jednorazowa zapomoga pieniężna przyznana przez radę rodziców (w miarę posiadanych środków);

 3. spontaniczna akcja dobroczynna samorządu uczniowskiego;

 4. otoczenie ucznia bezpośrednią opieką pedagoga szkolnego;

 5. pośredniczenie lub występowanie do organów opieki społecznej o pomoc finansową lub rzeczową;

 6. szczególnie intensywna opieka wychowawcza, wzmożone kontakty indywidualne, organizacja pomocy uczniowskiej.

 1. Uczniów znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych i losowych, obejmuje się szczególną troską a także doraźną lub stałą pomocą materialną:

 1. W tym celu powołuje się Komisję Stypendialną, w której skład wchodzą:

 1. wicedyrektor ZSP jako jej przewodniczący;

 2. pedagog szkolny jako członek;

 3. 1–2 nauczycieli wybranych przez radę pedagogiczną jako członkowie.

 1. Komisja dokonuje analizy wniosków, ustala listę uczniów,

którzy mogą ubiegać się o stypendium.

 

§ 11

 

Szkoła realizuje program wychowawczy i profilaktyki, uchwalone w danym roku szkolnym przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

 

 

 

§ 12

 

 1. Ocenianie uczniów przeprowadza się wyłącznie na zasadach określonych

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który jako załącznik stanowi integralną część niniejszego Statutu.

 1. Szczegółowe zasady zawarte w WSO mogą ulec zmianie wyłącznie na mocy uchwały rady pedagogicznej i po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

§13

 

 1. Kształcenie w Szkole jest bezpłatne i trwa:

  1. 3 lata w Liceum Ogólnokształcącym;

  2. 4 lata w Liceum Plastycznym;

  3. 6 lat w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych.

 2. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego kończąc Szkołę, uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 3. Absolwent LP lub OSSP kończy Szkołę po zdaniu egzaminu dyplomowego

i otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz tytuł zawodowy plastyk w wybranej specjalności. Ponadto ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

 1. Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych realizuje program gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego i ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego jak również ma możliwość zdobycia tytułu zawodowego plastyk po przystąpieniu do egzaminu dyplomowego.

 2. Uczeń OSSP przystępuje do egzaminu gimnazjalnego po klasie trzeciej.

 3. Egzamin dyplomowy dla absolwentów LP i OSSP obejmuje część praktyczną, polegającą na przygotowaniu i prezentacji autorskiej pracy dyplomowej z zakresu wybranej specjalizacji artystycznej oraz część teoretyczną z historii sztuki. Szczegóły dotyczące zakresu procedur i sposobu przeprowadzania egzaminu dyplomowego zawarte są w regulaminie przeprowadzania egzaminu dyplomowego obowiązującego w danym roku szkolnym.

 4. Szkoła prowadzi kształcenie w zawodzie plastyk zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w następujących specjalnościach: fotografia i film, formy rzeźbiarskie, formy użytkowe, techniki graficzne, techniki malarstwa dekoracyjnego, techniki renowacyjne, techniki scenograficzne. Dla danego cyklu kształcenia Szkoła oferuje z powyższych możliwości dwie specjalizacje do wyboru.

 5. Uczeń jest zobowiązany w trakcie cyklu kształcenia zrealizować minimum 6 godzin zajęć w ramach modułów, realizując co najmniej dwie godziny z każdego modułu: multimediów i fotografii oraz zespołowych projektów artystycznych. Zajęcia w modułach prowadzone są w grupach. Mogą być realizowane również w grupach międzyoddziałowych.

 6. Uczeń OSSP realizuje projekt edukacyjny zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004. Nr. 256, poz. 2572 z póź. zm., art.44p). Regulamin realizacji projektu edukacyjnego formułuje powołana w tym celu komisja.

 

§ 14

 

 1. Szkoła prowadzi nabór do klas z wybranymi przedmiotami, ujętymi w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 2. Szkoła prowadzi nabór do klas dwujęzycznych, do których kandydaci mogą ubiegać się po zdaniu sprawdzianu kompetencji językowych z języka angielskiego, przeprowadzanego w każdym roku przed zamknięciem listy kandydatów.

 3. Szkoła prowadzi nabór uczniów niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorych w normie intelektualnej do ogólnodostępnych oddziałów integracyjnych.

4. Szkoła prowadzi nabór do Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych. Kandydaci przyjmowani są po uzyskaniu na egzaminie wstępnym odpowiedniej ilości punktów z części teoretycznej i praktycznej egzaminu wstępnego.

 1. Dyrektor Szkoły co roku powołuje szkolną komisję rekrutacyjno–weryfikacyjną, która postępuje zgodnie z postanowieniami Śląskiego Kuratora Oświaty oraz wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie których opracowuje zasady postępowania rekrutacyjnego kandydatów do ZSP w Wodzisławiu Śl., przyjęte

do realizacji na dany rok szkolny uchwałą rady pedagogicznej.

 1. W/w regulamin, obowiązujący w danym roku szkolnym, jest podany

do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Szkoły oraz BIP Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Organy Szkoły

 

§ 15

 

 1. Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;

 2. Rada Pedagogiczna.

 

 1. Organami społecznymi Szkoły są:

 1. Samorząd Uczniowski;

 2. Rada Rodziców.

 

§ 16

 

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

 1. Kierowanie działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz.

 2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, zgodnie z rocznym planem, który jest przedstawiony radzie pedagogicznej i radzie rodziców

do 15 września.

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 2. Realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach

jej kompetencji oraz zgodnie z istniejącym prawem.

 1. Wstrzymywanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym powiadamia niezwłocznie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 2. Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły.

 3. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

 4. Przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informowanie o działalności Szkoły.

 5. Wyrażanie zgody na podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia lub organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

po uzgodnieniu warunków takiej działalności z radą pedagogiczną, która wcześniej wyraziła opinię pozytywną.

 1. Na wniosek ucznia i za zgodą rodziców albo na wniosek ucznia pełnoletniego wydawanie zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 2. Wyznaczenie nauczyciela-opiekuna, który opracuje indywidualny program nauki i zgodnie z regulaminem wewnętrznym będzie przeprowadzał klasyfikację w/w ucznia.

 3. Powoływanie zespołów wychowawczych, samokształceniowych

lub innych zespołów problemowych, lub zadaniowych oraz powołanie ich przewodniczących po uwzględnieniu wniosków tych zespołów.

 1. Wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału

od 2 do 4 przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

 

 1. Zapewnianie warunków optymalnej realizacji statutowych celów i zadań Szkoły, kształtujących twórczą atmosferę pracy poprzez stwarzanie właściwych warunków oraz utrzymywanie porządku i właściwej dyscypliny pracy a także odpowiednich stosunków pracowniczych.

 2. Przedstawianie radzie pedagogicznej projektów rocznych planów pracy Szkoły, kierowanie realizacją oraz składanie radzie pedagogicznej okresowych i końcowych sprawozdań z ich realizacji.

 3. Udzielanie radzie rodziców i ogółowi rodziców informacji na temat zamierzeń i działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły.

 4. Podejmowanie decyzji administracyjnej o skreśleniu ucznia LO, LP lub OSSP z listy w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej

i po zaopiniowaniu przez samorząd uczniowski.

 1. Właściwe organizowanie egzaminów przeprowadzanych w Szkole.

 2. Podanie do publicznej wiadomości szkolnych zestawów programów

i szkolnych zestawów podręczników.

 

§ 17

 

Dyrektor Szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

 

 1. Dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły.

 2. Realizację zadań zgodnie z zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę.

 3. Tworzenie warunków do rozwoju samorządnej i samodzielnej pracy uczniów poprzez planową i stałą współpracę z samorządem uczniowskim.

 4. Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym.

 5. Zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych, bazowych i finansowych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo –wychowawczych.

 6. Zabezpieczenie pracowni informatycznych przed treściami niepożądanymi poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania w pracowniach informatycznych oraz na wszystkich dostępnych dla uczniów komputerach w pracowniach multimedialnych i centrum informacyjnym.

 7. Właściwe dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły.

 

§ 18

 

Dyrektor Szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników

i jako kierownik zakładu pracy:

 1. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły

 

 1. Przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom

oraz innym pracownikom Szkoły.

 1. Występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły

po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 1. Realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli, ich awansu zawodowego a także oceną innych pracowników Szkoły.

 

§ 19

 

W zakresie organizacji Szkoły Dyrektor :

 1. Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy.

 2. Egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz zasad dbania o czystość i estetykę Szkoły.

 3. Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły.

 4. Określa zakresy obowiązków i odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

 

§ 20

 

Dyrektor w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:

 1. Zarządza majątkiem szkolnym.

 2. Dysponuje środkami finansowymi Szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

 3. Organizuje i nadzoruje pracę kancelarii Szkoły.

 4. Organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu Szkoły oraz prace konserwacyjne i remontowe.

 5. Organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego.

 

§ 21

 

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. W czasie swojej nieobecności dyrektor wyznacza jednego spośród wicedyrektorów,

który zastępuje dyrektora i wykonuje zadania zlecone w zakresie kierowania oraz nadzorowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Każdy z wicedyrektorów ( lub osoby zajmujące inne stanowiska kierownicze

w szkole) wykonuje swoje obowiązki zgodnie z szczegółowym przydziałem czynności.

 1. Do ogólnych zadań wicedyrektorów należy:

1) Realizowanie ustalonego pensum godzin dydaktycznych.

2) Sporządzanie planów zajęć, dyżurów nauczycieli, organizowanie zastępstw za nauczycieli nieobecnych.

3) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z ustalonym planem

w danym roku szkolnym.

4) Kontrolowanie na bieżąco porządku i dyscypliny pracy.

5) Współpracowanie z dyrektorem w zakresie realizacji uchwał rady pedagogicznej, problemów bazowych, kadrowych i organizacyjnych.

6) Opracowywanie danych lub sprawozdań zgodnie z poleceniami organu prowadzącego i organów nadzoru pedagogicznego.

7) Zapewnianie pracownikom i uczniom warunków pracy i nauki zgodnie

z aktualnie obowiązującymi przepisami.

8) Ponoszenie odpowiedzialności za całokształt pracy Szkoły, o ile ten pisemnie powierzy wicedyrektorowi zadanie pełnienia obowiązków dyrektora ZSP w czasie swojej nieobecności.

9) Realizowanie szczegółowych zadań powierzonych przez dyrektora; zakres uprawnień i odpowiedzialności omawia dokument p.n. „Zakres czynności wicedyrektora w ZSP w Wodzisławiu Śl.”

 

 

§ 22

 

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, realizującym zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

 3. W zebraniach rady mogą uczestniczyć (w określonych punktach porządku obrad) zaproszeni przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek

co najmniej 1/3 członków:

 1. przedstawiciele organu nadzorującego i prowadzącego Szkołę;

 2. przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz innych organizacji młodzieżowych lub społecznych działających w Szkole;

 3. przedstawiciele rady rodziców;

 4. przedstawiciele organizacji społecznych, związkowych lub politycznych działających na terenie miasta oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego;

 5. nauczyciele innych placówek oświatowo – wychowawczych miasta oraz pracownicy współpracującej ze Szkołą poradni psychologiczno – pedagogicznej, a także pracownicy naukowi współpracujących ze szkołą uczelni;

 6. pracownicy ZOZ- u powołani do sprawowania opieki higienicznej i lekarskiej nad uczniami;

 7. przedstawiciele zakładów pracy współpracujących ze Szkołą;

 8. pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi Szkoły.

 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

 2. Posiedzenia rady pedagogicznej odbywają się zgodnie z planem konferencji obowiązującym w danym roku szkolnym, zaś posiedzenia plenarne

są organizowane:

 

 1. przed rozpoczęciem roku szkolnego;

 2. w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

 3. po zakończeniu zajęć dydaktycznych danego roku szkolnego;

 4. w przypadku zaistnienia istotnej, bieżącej konieczności.

 1. Poza tym zebrania mogą mieć charakter szkoleniowy, instruktażowy

lub informacyjny – zgodnie z zatwierdzonym planem pracy rady pedagogicznej.

 1. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy: przewodniczącego, organu nadzorującego lub prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady.

 2. Przewodniczący jest zobowiązany do powiadomienia członków na

co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem plenarnym o terminie i tematyce zebrania, co czyni drogą zarządzenia.

 1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady lub zleca przygotowanie niektórych punktów wybranym jej członkom.

 2. Zebrania organizuje się w czasie pozalekcyjnym z wyjątkiem szczególnie uzasadnionych przypadków, w których dopuszcza się możliwość zwołania posiedzenia nadzwyczajnego.

 3. Do obowiązków członków rady pedagogicznej należą:

 1. obowiązkowe uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach, w planowaniu i organizowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

 2. takie współtworzenie atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania ze wszystkimi nauczycielami, by efekty pracy całego zespołu były zawsze korzystne dla uczniów oraz nie godziły w dobre imię Szkoły;

 3. przestrzeganie postanowień Statutu oraz szczegółowych regulaminów

z niego wynikających a także wewnętrznych zarządzeń dyrektora;

 1. usprawiedliwiania ewentualnych nieobecności przed posiedzeniem rady u jej przewodniczącego;

 2. realizowania uchwał rady również wtedy, gdy jako członek zgłosił

do niego zastrzeżenia lub głosował przeciw;

 1. składanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań;

 2. systematyczna i rzeczowa współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów oraz przedstawianie wyników, wniosków i postulatów, wynikających z tej współpracy całej radzie;

 3. przestrzeganie tajności obrad.

 1. Powyższe ustalenia odnoszą się również do działań i prac w ramach powołanych przez radę komisji i zespołów zadaniowych.

 2. Kompetencje i zadania rady:

 1. zatwierdzanie rocznych planów pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji, promocji uczniów oraz ukończenia Szkoły;

 3. opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które dyrektor dopuszcza do użytku;

 4. podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i propozycji prowadzenia w Szkole eksperymentów pedagogicznych, innowacji lub innych działań o charakterze nowatorskim, jak np. programy autorskie;

 5. organizowanie wewnętrznego samokształcenia nauczycieli poprzez:

– udział w pracach zespołów przedmiotowych oraz realizację wewnętrznych ustaleń;

– ustalanie tematyki konferencji szkoleniowych adekwatnych

do aktualnych potrzeb;

– opiniowanie i organizowanie innych form doskonalenia zawodowego, które uprzednio również zatwierdza rada;

 1. opiniowanie i zatwierdzanie wniosków komisji powołanych spośród członków rady pedagogicznej;

 2. opracowanie i zatwierdzanie regulaminów oraz programów funkcjonujących w Szkole;

 3. zatwierdzanie wniosków wychowawców klas lub innych nauczycieli

w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień oraz udzielania kar, podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów, w stosunku do których wykorzystano już inne kary, przewidziane w regulaminie uczniowskim;

 1. wyrażenie zgody (jeden raz w cyklu edukacyjnym) na otrzymanie promocji do klasy programowo wyższej ucznia, który otrzymał jedną ocenę niedostateczną z przedmiotu, którego naukę będzie kontynuował.

 1. Rada wyraża opinię w sprawach:

 1. organizacji pracy Szkoły a w szczególności tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

 2. projektu planu finansowego Szkoły;

 3. planu wykorzystania środków finansowych zgromadzonych dzięki gospodarczej działalności rady rodziców i samorządu uczniowskiego lub innych podmiotów Szkoły;

 4. wniosków o przyznanie nauczycielom i pracownikom Szkoły odznaczeń, nagród oraz innych form uznania;

 5. przydzielania nauczycielom godzin ponadwymiarowych oraz czynności dodatkowych, związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 6. propozycji dyrektora w sprawie kandydatów na stanowiska kierownicze;

 7. oceny pracy dyrektora;

 8. indywidualnego programu lub toku nauki;

 9. wniosków zespołu do spraw integracji o wydłużenie cyklu kształcenia ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 1. Rada pedagogiczna lub jej członek ma prawo wnioskować do dyrektora o dokonanie zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć, dotyczących realizacji treści kształcenia danego przedmiotu, poprzez odpowiednie zwiększenie lub zmniejszenie wymiaru godzin, gdy jest to podyktowane szczególnymi okolicznościami np. długotrwała nieobecność nauczyciela.

 2. W przypadku ogłoszenia konkursu na dyrektora rada powołuje swoich reprezentantów do pracy w komisji konkursowej w drodze tajnego głosowania na kandydatów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę.

 3. Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora

lub nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w następującym trybie:

 1. po zgłoszeniu wniosku, który powinien być poparty umotywowanymi zarzutami, obiektywnie sprawdzalnymi, odnoszącymi się do sposobu pełnienia nadzoru lub czynności wynikających z kompetencji i zadań przypisanych danej funkcji, rada podejmuje uchwałę w drodze tajnego głosowania;

 2. poprzez uzasadnienie wniosku, wyrażającego opinię rady, który redaguje 3–osobowy zespół; zespół tworzą protokolant i dwóch wybranych członków rady. Zespół ten sporządza wyciąg z protokołu, zawierający również treść uchwały i wyniki głosowania, po czym całą dokumentację przesyła do organu prowadzącego do postępowania wyjaśniającego.

 1. Rada pedagogiczna powołuje komisję statutową, która opracowuje projekt Statutu, zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym. Komisja statutowa dokonuje też nowelizacji statutu.

 2. W zależności od potrzeb rada może powołać następujące komisje stałe: zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe, klasowe, międzyklasowe, stypendialne i inne.

 3. Do realizacji zadań rady mogą służyć metody: informacja, prezentacja, sprawozdanie, dyskusja, lekcja koleżeńska, seminarium, wycieczka tematyczna, analiza porównawcza, posiedzenie wyjazdowe, warsztaty.

 4. Zasady i tryb podejmowania uchwał:

 1. uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej ½ jej członków;

 1. treść uchwały, opatrzona kolejnym numerem, musi znaleźć się w protokole posiedzenia z podaniem podstawy prawnej;

 2. co najmniej raz w roku szkolnym przeprowadza się analizę stopnia realizacji podjętych uchwał.

 1. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.

 2. Dokumentowanie posiedzeń rady pedagogicznej:

 1. wszystkie posiedzenia rady są protokołowane;

 2. protokół sporządza się w formie elektronicznej, zaś wydruk ostatecznego protokołu po jego zatwierdzeniu przez radę jest archiwizowany;

 3. protokoły udostępnia się na terenie Szkoły jej nauczycielom, pracownikom organu sprawującego nadzór pedagogiczny, pracownikom organu prowadzącego Szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych zrzeszającym nauczycieli.

 

 

 

§ 23

 

 1. Rodzice na początku każdego roku szkolnego wyłaniają swoją reprezentację zwaną radą rodziców, która jest samorządnym organem współpracującym

z dyrektorem, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

 1. Rada rodziców opiniuje pracę Szkoły, zapoznaje się z jej programem rozwoju, efektami realizacji poszczególnych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyjmuje sprawozdania roczne dyrektora z nadzoru pedagogicznego oraz rocznej działalności Szkoły.

 2. Rada rodziców:

 1. w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczy oraz program profilaktyki;

 2. opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników.

 1. Na pisemną prośbę dyrektora rada rodziców wyraża opinię o pracy nauczycieli, ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego.

 2. Na pisemną prośbę organu prowadzącego rada rodziców wyraża opinię o pracy dyrektora.

 3. Rada rodziców opiniuje zgodę na podjęcie działalności w Szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie

i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Szkoły.

 1. Rada rodziców może wnioskować i opiniować we wszystkich sprawach Szkoły (np. rodzice za pośrednictwem rady rodziców mogą zgłaszać Dyrektorowi Szkoły opinie na temat wychowawcy oraz sugestie jego zmiany) i przyjmuje sprawozdania dyrektora z rocznej działalności placówki i pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 2. Rada rodziców ustala szczegóły regulaminu swojej działalności, który

nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

 1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.

 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania

i kształcenia uczniów.

 

§ 24

 

 1. Młodzież ma prawo do wyłaniania swojej reprezentacji - samorządu uczniowskiego, który może przedstawiać radzie pedagogicznej, dyrektorowi, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły,

a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i stawianymi wymaganiami;

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i oceny zachowania;

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4. prawo redagowania i wydawania gazety uczniowskiej;

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi i w porozumieniu z dyrektorem;

 6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

 7. prawo do działania w Szkole w ramach stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród młodzieży na warunkach uzgodnionych z dyrektorem.

 1. Samorząd uczniowski opiniuje:

 1. uchwałę rady pedagogicznej w sprawie relegowania ucznia ze Szkoły i w formie pisemnej przedstawia swoje stanowisko dyrektorowi;

 2. na prośbę dyrektora szkoły WSO, regulaminy lub programy wymagające takiej opinii.

 1. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 2. Organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 3. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły, toteż zatwierdza go dyrektor w zakresie zgodności z prawem.

 

§ 25

 

 1. Organy Szkoły współdziałają ze sobą zamiarem realizacji celów i zadań Szkoły.

 2. Wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach organizuje dyrektor.

 3. W szczególności organy Szkoły współdziałają poprzez wymianę informacji o działaniach i decyzjach.

 4. Dyrektor informuje:

 1. radę pedagogiczną – podczas posiedzeń rady pedagogicznej lub poprzez pisemne informacje na tablicy ogłoszeń;

 2. radę rodziców – podczas zebrań rady rodziców;

 3. samorząd uczniowski – podczas zebrań samorządu uczniowskiego, co może czynić za pośrednictwem opiekuna samorządu.

 1. Rada pedagogiczna informuje:

 1. dyrektora – podczas posiedzeń rady pedagogicznej lub za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela;

 2. radę rodziców – podczas zebrań rady rodziców za pośrednictwem dyrektora lub innego upoważnionego członka rady pedagogicznej;

 3. samorząd uczniowski – za pośrednictwem opiekuna samorządu.

 1. Samorząd uczniowski informuje:

 1. dyrektora – podczas zebrań samorządu uczniowskiego, w których uczestniczy dyrektor bądź za pośrednictwem opiekuna samorządu lub swojego przewodniczącego;

 2. radę pedagogiczną – podczas zebrań samorządu uczniowskiego, w których uczestniczy dyrektor lub przedstawiciel rady pedagogicznej, bądź za pośrednictwem opiekuna samorządu uczniowskiego lub swojego przewodniczącego;

 3. radę rodziców – za pośrednictwem opiekuna samorządu uczniowskiego lub swoich przedstawicieli uczestniczących w zebraniu rady rodziców.

 1. Rada rodziców informuje:

 1. dyrektora – podczas zebrań rady rodziców, w których uczestniczy dyrektor lub za pośrednictwem swojego przewodniczącego;

 2. radę pedagogiczną – za pośrednictwem dyrektora podczas zebrań rady pedagogicznej;

 3. samorząd uczniowski – poprzez opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

§ 26

 

 1. Spory między organami wymienionymi w §25 (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor.

 2. Spory, w których stroną jest dyrektor, rozstrzyga rada pedagogiczna pod warunkiem, że nie jest stroną sporu.

 3. Spory pomiędzy radą pedagogiczną a dyrektorem, rozstrzyga organ prowadzący lub organ nadzorujący zgodnie ze swoimi kompetencjami.

 4. Dyrektor w celu rozstrzygnięcia sporu może powołać komisję rozjemczą,

w skład której wejdą przedstawiciele stron sporu.

 1. Wszystkie organy Szkoły powinny współpracować w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie

i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Szkoły

 

§ 27

 

 1. Terminy rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw

świątecznych oraz ferii zimowych określają przepisy w sprawie organizacji

roku szkolnego Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego.

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany każdego roku przez dyrektora w terminie określonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę oraz dodatkowo w przypadku Liceum Plastycznego i Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych specjalistyczna jednostka nadzoru tj. Centrum Edukacji Artystycznej.

 2. W Szkole przeprowadza się klasyfikację śródroczną, której termin co rocznie ustala rada pedagogiczna w drodze uchwały, na konferencji organizacyjnej poprzedzającej dany rok szkolny, przy czym w oddziałach programowo najwyższych termin ten może być wyznaczony wcześniej niż w pozostałych klasach.

 3. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 28

 

1. Za zgodą organu prowadzącego w Szkole dziennik lekcyjny prowadzony jest w formie elektronicznej. Zgodnie z uchwałą rady pedagogicznej Szkoła korzysta z dziennika „vulcan” za pośrednictwem strony internetowej www.uonetplus.vulcan.net.pl/powiatwodzislawski.

 

§ 29

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonym do użytku szkolnego.

 2. Oddział liczy w zasadzie od 25 do 35 uczniów, natomiast oddział integracyjny liczy od 15 do 20 uczniów, w tym 3–5 uczniów niepełnosprawnych, chyba że organ prowadzący wyrazi zgodę na mniejszy lub większy stan uczniów w oddziale.

 3. Szkoła może organizować nauczanie indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 30

 

 1. Zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

 2. Niektóre zajęcia edukacyjne jak języki obce, wychowanie fizyczne, technologia informacyjna, informatyka organizowane są w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 3. W grupach mogą być także organizowane zajęcia edukacyjne (nie więcej niż ½ planowanych zajęć) z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.

 

§ 31

 

 1. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów

oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału 2, 3 lub 4 przedmioty, ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, opracowując plan nauczania na cały cykl kształcenia.

 1. W LP posiadającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą organu prowadzącego i organu nadzorującego, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim i w języku angielskim.

 1. Do klasy dwujęzycznej przyjmowani są kandydaci znający język angielski na poziomie umożliwiającym realizowanie zajęć edukacyjnych w systemie dwujęzycznym na podstawie pozytywnie zdanego egzaminu, przeprowadzonego za zasadach określonych w regulaminie rekrutacji.

 2. Absolwenci klas dwujęzycznych zdają egzamin maturalny z przedmiotów nauczanych w systemie dwujęzycznym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. W LP posiadającym odpowiednie warunki kadrowe i lokalowe, za zgodą organu prowadzącego, dyrektor w porozumieniu z uczniami i rodzicami ustala specjalności artystyczne, z których uczeń wybiera jedną i realizuje jako zajęcia obowiązkowe w ramach zajęć fakultatywnych. Powyższe uzgodnienia są uwzględnione w opracowanym planie nauczania, obowiązującym w całym cyklu kształcenia.

 

§ 32

 

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 2. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego oraz rady rodziców może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej, nie dłużej jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć,

o którym mowa w § 26 ust. 4.

 

§ 33

 

 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna wraz z czytelnią i centrum multimedialnym.

 2. Biblioteka szkolna może być wykorzystywana jako interdyscyplinarna pracownia szkolna, służąca do realizacji potrzeb dydaktyczno – wychowawczych Szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli

i popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, rodzice a także inne osoby na zasadach zgodnych z regulaminem.

 2. Główne formy pracy biblioteki szkolnej to:

 1. gromadzenie, aktualizowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych;

 2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

 3. kompletowanie aktów prawa wewnątrzszkolnego, wideoteki itp.;

 4. prowadzenie przysposobienia czytelniczego.

 1. Do podstawowych zadań nauczyciela bibliotekarza należy :

 1. udostępnianie książek, czasopism i innych źródeł informacji oraz prowadzenie katalogów i obowiązującej dokumentacji;

 2. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów oraz wyrabianie umiejętności uczenia się;

 3. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

 4. realizacja zajęć edukacji czytelniczej zgodnie z rocznym planem pracy, propagowanie nowości czytelniczych, organizowanie konkursów, okolicznościowych wystaw, prelekcji, spotkań z pisarzami i twórcami;

 5. nadzorowanie samodzielnej pracy uczniów w centrum multimedialnym;

 6. przedstawianie radzie pedagogicznej rocznych sprawozdań z pracy.

 1. Udostępnianie zbiorów odbywa się przez:

 1. korzystanie z nich w czytelni;

 2. wypożyczenie przez bibliotekę;

 3. udostępnienie zasobów nauczycielom na zajęcia edukacyjne.

 1. Godziny pracy biblioteki określa dyrektor tak, by umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 2. Korzystający z biblioteki mają obowiązek do końca zajęć edukacyjnych

w danym roku szkolnym rozliczyć się z wypożyczonych książek.

 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki, czytelni i centrum multimedialnego określa odrębny regulamin.

 

§ 34

 

 1. W szkole działa świetlica pełniąca przede wszystkim funkcje opiekuńcze, ale też realizująca zadania wychowawcze, to też umożliwia wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz stwarzanie odpowiednich warunków do nauki własnej i udzielania pomocy w nauce.

 2. Do zadań szczegółowych świetlicy należą:

 1. zapewnienie uczniom opieki w czasie dostosowanym do ich potrzeb;

 2. zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;

 3. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

 4. prowadzenie działalności wychowawczej zmierzającej do kształtowania w młodzieży właściwej postawy społecznej i moralnej;

 5. wdrażanie zasad kultury osobistej;

 6. współdziałanie z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i wychowawcami.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa odrębny regulamin.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

§ 35

 

W Szkole zatrudnieni są nauczyciele zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami kierunkowymi oraz pedagogicznymi, pracownicy administracji i obsługi Szkoły.

 

§ 36

 

Każdy nauczyciel jest zobowiązany do:

 1. rzetelnego realizowania podstawy programowej i programu nauczania przedmiotu oraz zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły tj. dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

 2. wspierania każdego ucznia w jego rozwoju a w szczególności otoczenia opieką uczniów niepełnosprawnych;

 3. dążenia do pełnego rozwoju zawodowego;

 4. kształcenia i wychowania młodzieży w duchu umiłowania ojczyzny, poszanowania Konstytucji R.P. oraz w poczuciu wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 5. dbania o kształtowanie u uczniów właściwych postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z zasadami demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi rożnych narodów, ras i światopoglądów.

 

§ 37

 

 1. Nauczyciel wykonuje obowiązki dydaktyczne a w szczególności:

 1. odpowiada za prawidłową organizację i przebieg procesu dydaktycznego;

 2. jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić dyrektora o zaobserwowanych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów a także ma obowiązek zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły;

 3. odpowiada za jakość i wyniki pracy;

 4. wspiera rozwój zdolności i zainteresowań ucznia, rozbudza jego zainteresowania i pomaga rozwijać uzdolnienia, a także indywidualizuje proces dydaktyczny w przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 5. zgodnie z WSO i PSO bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów,

 6. inspiruje i wspomaga uczniów w samodzielnej pracy, wykraczającej poza treści programowe, uwzględniając ich szczególne potrzeby edukacyjne;

 7. tworzy warunki wspomagające rozwój umysłowy ucznia;

 8. dba o swój warsztat pracy i powierzone jego opiece mienie Szkoły, a w szczególności o pracownię lub klasopracownię powierzoną jego opiece, co potwierdza własnoręcznym podpisem na dokumencie stwierdzającym odpowiedzialność materialną.

 1. Nauczyciel wykonuje zadania opiekuńcze i wychowawcze a w szczególności:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i odbywających się poza Szkołą;

 2. wspiera rozwój psychiczny ucznia i udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz losowych a także organizuje indywidualną opiekę dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

 3. po rozpoznaniu potrzeb ucznia tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia oraz przygotowuje do życia w rodzinie i społeczeństwie;

 4. inspiruje i wspomaga aktywność indywidualną i zespołową uczniów;

 5. podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów;

 6. każdego wychowanka obejmuje indywidualną opieką;

 7. stosuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze;

 8. w ramach zespołu wychowawczego współpracuje z nauczycielami uczącymi w danej klasie;

 9. utrzymuje kontakt z rodzicami szczególnie w celu informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu, ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ucznia i metod ich zaspokajania a także na rzecz aktywnego uczestniczenia rodziców w życiu Szkoły;

 10. informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ucznia w myśl zasad określonych w WSO;

 11. w czasie przerw lekcyjnych pełni czynnie dyżury zgodnie z aktualnym harmonogramem w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa;

 12. może podczas praktyk pedagogicznych sprawować opiekę nad słuchaczami kształcenia nauczycieli oraz studentów wyższych uczelni na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy dyrektorem z zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższych uczelni.

 

§ 38

 

Nauczyciel podnosi kwalifikacje poprzez:

 1. samodoskonalenie wzbogacające jego umiejętności dydaktyczne i wiedzę merytoryczną;

 2. współpracę z innymi nauczycielami w zakresie ustalania sposobu realizacji programów nauczania, korelacji treści programowych oraz narzędzi diagnozy w ramach WDN;

 3. opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów z danego przedmiotu (PSO) w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania;

 4. ustalenie sposobów i zakresu badania wyników nauczania;

 5. organizowanie i uczestniczenie w wewnętrznych programach doskonalenia zawodowego;

 6. sprawowanie opieki nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w Szkole;

 7. współpracę w zakresie tworzenia pracowni przedmiotowych, ich funkcjonalnego wystroju i wyposażenia lub w tworzeniu nowych;

 8. organizowanie i stały udział w programie doskonalenia zawodowego w ramach właściwego zespołu przedmiotowego oraz aktywny udział w formach szkoleniowych przewidzianych dla całej rady pedagogicznej.

 

§ 39

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grup przedmiotowych tworzą samokształceniowe zespoły przedmiotowe:

 1. humanistyczny;

 2. przedmiotów ścisłych;

 3. przedmiotów przyrodniczych;

 4. języków obcych;

 5. wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa;

 6. przedmiotów artystycznych.

 1. Pracą samokształceniowych zespołów przedmiotowych kieruje jego przewodniczący, powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu i za zgodą rady pedagogicznej.

 2. Posiedzenia zespołu są protokołowane a protokoły archiwizowane w teczce pracy zespołu.

 3. Cele i zadania samokształceniowych zespołów przedmiotowych:

 1. organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania;

 2. korelowanie treści przedmiotów pokrewnych;

 3. uzgodnienie decyzji wyboru programu nauczania;

 4. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów (PSO) oraz sposobów badania wyników nauczania;

 5. organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego

oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli lub nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego;

 1. współdziałanie w organizowaniu i doposażeniu pracowni szkolnych;

 2. wstępne opiniowanie opracowywanych w Szkole programów autorskich, innowacji pedagogicznych i eksperymentów.

 

§ 40

 

 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Zmiany wychowawcy klasy może dokonać dyrektor w przypadku:

 1. nieobecności nauczyciela powyżej jednego miesiąca;

 2. uzasadnionego wniosku zespołu klasowego, pozytywnie zaopiniowanego przez samorząd uczniowski;

 3. na wniosek 50% plus 1 uczniów danej klasy, po zaopiniowaniu przez klasową radę rodziców;

 4. na wniosek rady pedagogicznej;

 5. stwierdzenia przez dyrektora notorycznego niewywiązywania się wychowawcy klasy z nałożonych obowiązków;

 6. tryb postępowania w sprawie określonej w ust.3 jest następujący:

  • podmioty wymienione w ust. 3 p. 2 i 3 występują z wnioskiem

do dyrektora;

  • dyrektor podejmuje postępowanie wyjaśniające racje stron,

po wysłuchaniu stron dyrektor w ciągu 3 dni wydaje decyzję, o czym powiadamia pisemnie zainteresowanych;

  • w przypadku podjęcia decyzji o zmianie wychowawcy, nowy wychowawca klasy przejmuje swoje obowiązki pierwszego dnia nowego miesiąca pracy Szkoły.

 1. Formy spełniania zadań przez wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.

 2. Wychowawca zobowiązany jest do:

 1. poznania nowo przyjętych uczniów, ich zdolności, zainteresowań i potrzeb oraz ich warunków środowiskowych;

 2. inspirowania i organizowania wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia zespołowego, integrujących zespół uczniowski;

 3. współpracy z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając i koordynując z nimi działania wychowawcze;

 4. współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, świadczącymi pomoc kwalifikowaną w rozwiązywaniu trudności oraz mogącym pomóc uczniom;

 5. prowadzenia zajęć o nazwie godzina do dyspozycji wychowawcy wg ustalonego planu rocznego;

 6. informowania rodziców o zamierzeniach dydaktycznych i wychowawczych w klasie i Szkole;

 7. zapoznawania wychowanków i rodziców z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, zasadami klasyfikowania i promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów;

 8. wykonywania czynności administracyjnych dotyczących zespołu klasowego takich jak:

  • prowadzenie dziennika elektronicznego oraz arkuszy ocen;

  • kontrola frekwencji uczniów;

  • przygotowanie świadectw oraz formułowanie pisemnych opinii o uczniu;

  • ustalanie śródrocznych i rocznych ocen zachowania zgodnie z WSO;

  • opracowanie śródrocznych i końcoworocznych statystyk i sprawozdań.

 1. Wychowawca w celu realizacji swoich zadań :

 1. ustala roczny plan zajęć wychowawczych z uwzględnieniem założeń szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki;

 2. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, pedagogiem i psychologiem szkolnym;

 3. zapoznaje się z przedłożonymi lekarskimi opiniami o uczniu i współpracuje z higienistką;

 4. utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

  • poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych;

  • wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczych;

  • włączenia ich w życie klasy i Szkoły;

  • powiadamiania o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.

 1. kontaktuje się z rodzicami w następujących formach:

  • zebrania rodziców (co najmniej 3 razy w roku) w celu przekazania informacji o wynikach w nauce, zachowaniu i o sprawach dotyczących życia klasy i Szkoły;

  • na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (grudzień) /roczną (marzec/maj) wychowawca przygotowuje pisemną informację

o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych ze wszystkich przedmiotów oraz o proponowanej ocenie zachowania,

którą przekazuje rodzicom na zebraniu;

  • we wrześniu organizuje zebranie informacyjne dla rodziców w każdej klasie, zaś w grudniu dla rodziców klasy maturalnej

(nt. przepisów i procedur związanych z egzaminem maturalnym);

  • indywidualnie kontaktuje się w szczególnych przypadkach np. trudności wychowawcze, problemy z nauką, niewłaściwa frekwencja i inne niepokojące sytuacje szkolne;

 1. współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;

 2. wyraża zgodę na uczestniczenie swoich wychowanków w zawodach sportowych, obronnych i imprezach kulturalnych lub rozrywkowych.

 

§ 41

 

 1. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających (wspierających).

 2. Nauczyciel wspomagający (wspierający):

 1. w zakresie zadań edukacyjnych:

  • rozpoznaje potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;

  • sporządza diagnozę „roboczą”;

  • w oparciu o powyższe opracowuje wspólnie z nauczycielem przedmiotu program nauczania;

  • współpracuje ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w oddziale

w zakresie dostosowania treści, metod i form pracy

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

  • w zależności od potrzeb uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;

 1. w zakresie zadań integrujących:

  • wspiera integrację pomiędzy uczniami nie tylko w obrębie klasy ale i całej Szkoły;

  • buduje integrację pomiędzy rodzicami uczniów dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych;

 1. w zakresie zadań wychowawczych:

  • wspiera rodziców dzieci niepełnosprawnych poprzez kształtowanie prawidłowej postawy rodzicielskiej wobec własnego dziecka, informuje o pracy i postępach ucznia, udziela porad związanych z koniecznością skorzystania z pomocy specjalistów czy instytucji społecznych;

  • współpracuje z wychowawcą klasy w kwestii realizacji zadań wychowawczych w odniesieniu do całego zespołu klasowego;

  • współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym.

 

 

§ 42

 

 1. W realizacji zadań wychowawczych członkowie rady pedagogicznej mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego.

 2. Do głównych zadań pedagoga szkolnego należą:

 1. udzielanie stałej pomocy wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych;

 2. udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej realizującym indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów i nauczycieli;

 3. organizowanie wewnętrznego systemu doradztwa i przekazywanie informacji ułatwiających młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia;

 4. działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i prowadzenie związanej z tym zadaniem dokumentacji;

 5. praca w szkolnej komisji stypendialnej;

 6. współpraca z poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielonej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w przypadkach indywidualnych;

 7. współdziałanie z organami Szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów naruszających regulaminy szkolne lub prawo, poradnictwo dla młodzieży, nauczycieli i rodziców;

 8. pedagogizacja rodziców;

 9. udział w rozstrzyganiu spraw spornych pomiędzy uczniami;

 10. wspieranie uczniów w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań;

 11. gromadzenie informacji o edukacyjnych losach absolwentów;

 12. prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji.

 1. Pedagog oraz psycholog szkolny w realizacji swoich zadań są służbowo podporządkowani wicedyrektorowi szkoły.

 

§ 43

 

 1. Na początku roku szkolnego dyrektor powołuje zespół ds. integracji.

 2. W skład zespołu ds. integracji wchodzą:

  1. wicedyrektor Szkoły jako przewodniczący zespołu;

  2. pedagog szkolny;

  3. psycholog szkolny;

  4. wychowawcy klas integracyjnych;

  5. nauczyciele wspomagający (wspierający);

  6. inne osoby niezbędne do zapewnienia pełnej realizacji zadań zespołu.

 1. Do zadań zespołu ds. integracji należy:

  1. współpraca ze szkolną komisją rekrutacyjno–weryfikacyjną w zakresie odpowiedniego doboru uczniów do oddziałów integracyjnych;

  2. doradzanie i opiniowanie w zakresie organizowania i zabezpieczania właściwych warunków nauki uczniom klas integracyjnych;

  3. analizowanie rozpoznanych potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych uczniów niepełnosprawnych;

  4. wymiana doświadczeń w zakresie rozwiązań metodycznych i wychowawczych;

  5. wnioskowanie do rady pedagogicznej i rady rodziców o działania, których celem jest usprawnianie procesu dydaktyczno–wychowawczego w oddziałach integracyjnych;

  6. budowanie systemu wsparcia dla działań integracyjnych w Szkole;

  7. propagowanie idei integracji w Szkole i środowisku lokalnym;

  8. współpraca z placówkami szkolnictwa specjalnego i placówkami integracyjnymi;

  9. wnioskowanie o wydłużenie okresu nauki dla ucznia z orzeczeniem

o niepełnosprawności;

 1. Posiedzenia zespołu są protokołowane a protokoły archiwizowane w teczce pracy zespołu.

 

§ 44

 

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

 2. Pracownicy administracji i pracownicy obsługi otrzymują szczegółowy wykaz obowiązków załączony do teczki akt osobowych.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Uczniowie Szkoły

 

§ 45

 

 1. Uczniowie szkoły mają prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i BHP;

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności;

 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 4. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym i wychowawczym;

 5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądu i religii, pod warunkiem zachowania zasady nienaruszania dóbr innych osób;

 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach, olimpiadach i innych zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

 7. sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny oraz informacji, dotyczących planowanych powtórek i diagnoz a także innych zasad i procedur związanych z procesem oceniania i promowania, które zawiera WSO, stanowiący załącznik do niniejszego Statutu;

 8. znajomości celu lekcji oraz wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania w tej kwestii wyjaśnień;

 9. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

 10. pomocy w przypadku trudności w nauce, włącznie z poradnictwem psychologiczno – pedagogicznym;

 11. za zgodą rady pedagogicznej, otrzymania promocji do klasy programowo wyższej mimo otrzymania jednej oceny niedostatecznej z przedmiotu, którego naukę będzie kontynuował w klasie programowo wyższej;

 12. zdawania egzaminu poprawkowego w przypadku otrzymania 2 ocen niedostatecznych z przedmiotów obowiązkowych,

 13. zdawania egzaminu klasyfikacyjnego na zasadach określonych w WSO;

 14. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, biblioteki i centrum informacyjnego na zasadach określonych w stosownych regulaminach;

 15. wpływania na życie Szkoły przez oddelegowanie swoich przedstawicieli do samorządu szkolnego oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Szkole;

 16. redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 17. indywidualnego toku lub programu nauczania po spełnieniu wymagań zawartych w odrębnym regulaminie;

 18. korzystania z zapisów Konwencji o Prawach Dziecka.

 

§46

 

    1. Uczniowie mają obowiązek :

 1. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i innych planowych zajęciach Szkoły z zachowaniem zasady punktualności i systematyczności

oraz rzetelnego przygotowania się do zajęć;

 1. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

 2. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów poprzez przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i używania narkotyków a także postępowania cechującego się odpowiedzialnością za własne życie, higienę i rozwój;

 3. dbania o własne dobro, ład i porządek w Szkole oraz jej mienie;

 4. postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i regulaminami pracowni szkolnych;

 5. dbania o czysty i schludny wygląd zgodnie z zapisami zawartymi w WSO;

 6. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do rejestracji dźwięku i obrazu wg następujących zasad:

  • uczniowie posiadają telefony komórkowe za zgodą rodziców;

  • za zagubienie, zniszczenie lub kradzież aparatu Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej;

  • za wynikające zdarzenia z nawiązanych połączeń Szkoła nie ponosi odpowiedzialności;

  • podczas zajęć lekcyjnych, egzaminów i innych zajęć szkolnych obowiązuje bezwzględny zakaz używania wymienionych w ust. 7 urządzeń, które muszą być wyłączone;

  • posiadanie i posługiwanie się urządzeniami wymienionymi w ust.7 podczas kartkówek, sprawdzianów, klasówek, prac pisemnych jest równoznaczne z przerwaniem przeprowadzonej formy diagnozy przez nauczyciela i ustaleniem przez niego oceny niedostatecznej dla ucznia, który naruszył prawo;

  • w przypadku nieprzestrzegania wyżej wymienionych obowiązków nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi urządzenie, które zostanie zwrócone po zakończeniu zajęć, o czym uczący informuje nauczycieli i rodziców wysyłając wiadomość przez dziennik elektroniczny;

  • uczeń na terenie Szkoły (ani poza nią) w trakcie trwania zajęć szkolnych nie może bez zgody nauczyciela lub dyrektora dokonywać nagrań filmowych lub dźwiękowych;

 1. usprawiedliwiać nieobecności w szkole zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w załączniku do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;

 2. postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i dobre imię Szkoły oraz współtworzenia jej tradycji;

 3. uzupełnienia braków i zaległości, wynikających z absencji;

 4. posiadania wybranych podręczników przedmiotowych oraz innych pomocy wybranych przez nauczycieli;

 5. podporządkowania się zarządzeniom i zaleceniom dyrektora, rady pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego.

 

§ 47

 

 1. Uczeń wyróżniający się w nauce, pracy społecznej, działalności sportowej lub odnoszący innego rodzaju znaczące sukcesy, które wpływają pozytywnie na jego wiedzę, umiejętności, prestiż Szkoły, może być nagrodzony jeśli:

 1. osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75) i co najmniej bardzo dobry stopień zachowania;

 2. reprezentował szkołę na olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, festiwalach, przeglądach zespołów artystycznych;

 3. wyróżnił się działalnością i pracami społecznymi w Szkole lub w organizacjach społecznych, charytatywnych, kulturalnych, z którymi Szkoła współpracuje;

 4. uzyskał wzorową frekwencję na zajęciach lekcyjnych.

 1. Uczeń taki może być nagrodzony:

 1. pochwałą i dyplomem wychowawcy klasy;

 2. pochwałą i dyplomem dyrektora szkoły na forum Szkoły;

 3. nagrodą rzeczową wręczoną na forum Szkoły;

 4. listem pochwalnym skierowanym do rodziców ucznia;

 5. na mocy uchwały rady pedagogicznej uczeń kończący Szkołę może być wyróżniony statuetką „Prospero” po spełnieniu wymagań zawartych w § 14 Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagród i wyróżnień, wymienionych w § 47. pkt.2 ust. 2-5, występuje wychowawca klasy, a decyzję o przyznaniu wyróżnienia lub nagrody decyduje rada pedagogiczna lub dyrektor.

 

§ 48.

 

 1. W przypadku nieprzestrzegania postanowień Statutu lub regulaminów szkolnych uczeń podlega karom.

 2. Ustanawia się następujące rodzaje kar:

 1. upomnienie ustne wychowawcy klasy (indywidualne lub na forum klasy);

 2. upomnienie dyrektora udzielone indywidualnie lub publicznie;

 3. nagana dyrektora z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów;

 4. zawieszenie ucznia w jego przywilejach takich jak : udział w imprezach klasowych i szkolnych o charakterze pozalekcyjnym (np. wycieczki, obozy naukowe, wymiany młodzieży, projekty unijne), możliwość skorzystania (raz lub dwa razy w semestrze – zgodnie ze stosownym zapisem w WSO) z prawa nieprzygotowania do lekcji bez konsekwencji w postaci wpisania oceny niedostatecznej. O zawieszeniu w/w przywilejów ucznia oraz o anulowaniu kary decyduje rada pedagogiczna w głosowaniu jawnym na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela;

 5. skreślenie z listy uczniów.

 1. Skreślenie z listy uczniów przez dyrektora następuje w formie decyzji administracyjnej na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego w przypadkach:

 1. niepodjęcia nauki w Szkole przez okres 14 dni bez usprawiedliwienia;

 2. przekroczenia liczby godzin nieusprawiedliwionych stanowiących 50% ogółu godzin w danym semestrze;

 3. spożywania alkoholu na terenie Szkoły lub przebywania w niej w stanie nietrzeźwym;

 4. rozprowadzania lub zażywania narkotyków;

 5. notorycznego uchylania się od obowiązków uczniowskich, a wszelkie przewidziane w statucie możliwości oddziaływania na ucznia nie odniosły pożądanych skutków;

 6. psychicznego lub fizycznego znęcania się nad innymi;

 7. umyślnego spowodowania zagrożenia życia, zdrowia lub dóbr osobistych uczniów albo pracowników Szkoły;

 8. celowego narażenia Szkoły na straty materialne i godzenie w dobre imię Szkoły;

 9. udowodnionego udziału w przestępstwach lub wykroczeniach;

 10. innych szczególnie rażących przypadkach.

 1. W przypadku, kiedy rada pedagogiczna, w sytuacjach opisanych w punkcie 3, nie podejmie uchwały o skreśleniu z listy uczniów, wówczas wychowawca ustala ocenę nieodpowiednią lub naganną zachowania.

 2. O udzieleniu kary, nagany lub skreśleniu z listy uczniów dyrektor powiadamia pisemnie rodziców w terminie do 7 dni od daty podjęcia decyzji.

 3. O pozostałych karach informuje rodziców osobiście lub pisemnie wychowawca klasy w terminie do 7 dni od daty podjęcia decyzji.

 4. Tryb odwoływania się od kar:

 1. od kar wymienionych w § 45 ust. 2 pkt. 2 i 4 uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się do rady pedagogicznej w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub daty wysłania listu poleconego;

 2. od kary nagany i skreślenia z listy uczniów uczeń i jego rodzice mogą odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od daty wysłania listu poleconego lub daty przyjęcia pisemnej decyzji;

 3. rozstrzygnięcie kwestii odwołania musi nastąpić w ciągu 14 dni od daty złożenia odwołania;

 4. w przypadku stwierdzenia niezasadności ustalonej kary należy ją niezwłocznie anulować i fakt ten odnotować w protokole rady pedagogicznej;

 5. na czas rozpatrywania odwołania realizacja kary jest zawieszona.

 1. Informacje dodatkowe:

 1. w postępowaniu dyscyplinarnym należy uwzględnić zasadę stopniowania kar, począwszy od najniższej;

 2. w wyjątkowych, skrajnych przypadkach omówionych w punkcie 3, zasadę stopniowania kar można pominąć;

 3. wychowawcy klas prowadzą ewidencję kar wychowanków.

 

 

ROZDZIAŁ VII

Stowarzyszenia i organizacje na terenie Szkoły

 

§ 49

 

 1. Szkoła może realizować swoje cele przy pomocy instytucji, organizacji, stowarzyszeń, osób prywatnych i fizycznych na warunkach uzgodnionych

z dyrektorem.

 1. Nauczyciel wybrany przez radę pedagogiczną, reprezentujący działające

na terenie Szkoły stowarzyszenie lub organizację, powinien na konferencji organizacyjnej przedstawić radzie pedagogicznej plan pracy, a w nim:

 1. jasno sformułowane cele i zadania;

 2. sposoby i zakres ich realizacji;

 3. wykaz i tematyka spotkań lub zajęć;

 4. sposoby informowania dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców oraz zainteresowanych uczniów o działalności i stopniu realizacji zamierzonych celów.

 1. Przedstawiciel stowarzyszenia lub organizacji na konferencji podsumowującej powinien przedstawić radzie pedagogicznej sprawozdanie

z rocznej współpracy ze Szkołą.

 1. Szkoła współpracuje z „Rodziną Szkół Tischnerowskich” oraz ze Stowarzyszeniem „Drogami Tischnera” na zasadach określonych w ust. 2,

a ponadto reprezentanci szkoły mogą brać udział w organizowanych przez „Rodzinę Szkół Tischnerowskich” i Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”

  1. corocznych rajdach;

  2. konkursach wiedzy;

  3. imprezach tematycznych i okazjonalnych.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 50

 

 1. Szkoła obchodzi Dzień Patrona w marcu, upamiętniający urodziny Józefa Tischnera.

 2. Szkoła posiada sztandar.

 

§ 51

 

 1. Szkoła używa tablic i pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła posiada urzędową pieczęć wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.

 

§ 52

 

 1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 53

 

 1. Projekt zmian w Statucie przygotowuje powołana przez radę pedagogiczną komisja statutowa.

 2. Zmiana zapisów Statutu wymaga podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną.

 3. Zmiana wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

 

 

Załącznikami do Statutu Szkoły są:

   • Wewnątrzszkolny System Oceniania

   • Zasady rekrutacji kandydatów do Szkoły opracowany i obowiązujący w danym roku szkolnym

   • Regulamin Rady Pedagogicznej ZSP w Wodzisławiu Śl.

   • Zasady Funkcjonowania Dziennika Elektronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 66/2015/2016 z dnia 30.08.2016r. wprowadzono zmiany w Statucie zatwierdzonym uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 49/2014/2015 z dnia 28.08.2015r.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Aneta Buczak
email: aneta_buczak@wp.pl
, w dniu:  28‑09‑2016 23:21:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Buczak
email: aneta_buczak@wp.pl
, w dniu:  28‑09‑2016 23:21:43
Data ostatniej aktualizacji:
28‑09‑2016 23:28:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive