Misja szkoły


Zespół Szkół Ponadpodstawowych

w Wodzisławiu Śląskim

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera

Liceum Sztuk Plastyczne

 

 

"Praca wychowawcy jest przede wszystkim pracą nad nadzieją człowieka..." Józef Tischner

 

 

 

MISJA SZKOŁY

 

I. Ogólne cele i zadania szkoły

Jesteśmy szkołą otwartą na wyzwania współczesności, ponieważ łączymy poszanowanie uniwersalnych wartości z nowoczesnymi tendencjami w edukacji. Szczególną uwagę poświęcamy jednak dbałości
o rozwój inteligencji emocjonalnej uczniów. Inwestujemy w ich kreatywność, umiejętność komunikacji
i współpracy w grupie.

Relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami opierają się na wzajemnym szacunku, życzliwości
i zrozumieniu. Uczymy zasad funkcjonowania w społeczności, tolerancji, respektowania prawd moralnych. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie szkoły nowoczesnej, czerpiącej z bogactwa polskiej tradycji narodowej i dorobku kultury europejskiej. Chcemy, aby zaspokajała ona potrzeby uczniów i nauczycieli, dając im jednocześnie pełne poczucie sukcesu i satysfakcji.

 

 

 

SZKOŁA

 

To miejsce przyjazne - gdzie realizowane są takie wartości, jak: szacunek, tolerancja, życzliwość i akceptacja.

 

To miejsce bezpieczne - wolne od nałogów i zagrożeń, a wszystkie działania podporządkowane są dobru ucznia.

 

To miejsce zdobywania wiedzy - sprzyjające wszechstronnemu i indywidualnemu rozwojowi umiejętności.

 

To miejsce kreatywne-zachęcające do wymiany informacji i rozwoju talentów.

 

 

Nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły towarzyszą młodemu człowiekowi w jego rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym. Chcemy w ten sposób stworzyć nową filozofię myślenia współczesnej młodzieży i pokazać jej, że nauka może okazać się wspaniałą wędrówką do określonego celu, jeśli podąża się szlakiem odkrywania, poznawania i przekraczania siebie.

 

 

 

WSPÓŁPRACA

 

Współpraca nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich jednostek związanych z pracą szkoły pozwala

tworzyć:

-szkołę nowoczesną, przyjazną uczniowi i jego rodzicom,

-szkołę z zasadami i kręgosłupem moralnym,

-szkołę ewoluującą, potrafiącą dostosować się do zmieniających potrzeb i wymagań edukacyjnych.

 

 

 

Jesteśmy szkołą, w której:

 

- panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera,

- pielęgnuje się tradycję i kulturę,

- dyrektor jako dobry gospodarz szkoły, tworzy właściwą atmosferę pracy i organizacji,

- nauczyciele sprawiedliwie i konsekwentnie wspierają uczniów w realizowanych zadaniach,

- stwarzane są odpowiednie warunki nauki i pracy dla osób niepełnosprawnych,

- młodzież otrzymuje wsparcie pedagoga i psychologa,

- organizowane są zajęcia pozalekcyjne,

- realizowane są różnego rodzaju projekty edukacyjne,

- klasopracownie są bardzo dobrze wyposażone.

 

 

Do najważniejszych celów i zadań zaliczamy m.in.:

 

1. Zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji.

2. Dbałość o zrównoważony rozwój uczniów uwzględniający ich indywidualne predyspozycje i zdolności.

3.Rozwijanie zdolności uczniów do aktywnego i świadomego kształtowania własnej kariery zawodowej.

4.Propagowanie zachowań przedsiębiorczych, uwzględniających wymogi etyki zawodowej.

5. Promowanie zdrowego trybu życia.

6. Współpracę z rodziną.

7. Indywidualizację procesu nauczania ucznia zdolnego i ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

II. Specyfika Szkół Zespołu

 

1) Liceum Ogólnokształcące

Przede wszystkim zależy nam na wychowaniu i wykształceniu osoby, która specjalizując się
w zakresie wybranej przez siebie dziedziny, będzie posiadała tzw. wiedzę ogólną, co pozwoli jej na świadomy i wielowymiarowy rozwój. Dążąc do poznania indywidualnych możliwości i zainteresowań uczniów,chcemy nauczyć ich wiedzy ogólnej o świecie i człowieku. Cykl kształcenia trwa trzy lata
i kończy się egzaminem maturalnym. Matura - to główny cel naszych starań, ponieważ pozwala naszym absolwentom na dalsze podążanie drogą naukowego rozwoju i realizację swoich marzeń.

 

 

Priorytety w zakresie:

 

PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

- Ukazanie piękna języka ojczystego.

-Rozwijanie świadomego odbioru dzieł kultury.

-Kształtowanie umiejętności analizy i interpretacji arcydzieł literatury w kontekście egzystencjalnym, aksjologicznym i historycznym.

-Omówienie roli mediów w komunikacji społecznej; zachęcanie do ich krytycznego odbioru.

-Rozwijanie wrażliwości etycznej i religijnej.

-Pogłębianie wiedzy o przeszłości, ukazywanie powiązań między przeszłością, teraźniejszością,
a przyszłością.

- Rozwijanie postaw patriotycznych i świadomości europejskiej.

PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH

-Zapoznanie z podstawowymi elementami myślenia matematycznego.

-Rozwijanie umiejętności projektowania i wykonywania obliczeń.

-Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.

-Uświadamianie znaczenia przedmiotów ścisłych w życiu codziennym i ich wpływu na rozwój techniki

i technologii we współczesnym świecie,

-Pobudzanie zainteresowania przedmiotami ścisłymi, wyzwalanie u młodych ludzi zachowań twórczych

i badawczych.

 

 

PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

-Kształtowanie w uczniach świadomości praw rządzących makro i mikroświatem oraz podstaw własnej

refleksji filozoficzno - przyrodniczej.

-Rozwijanie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

-Rozumienie zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko oraz kształtowanie postaw proekologicznych

-Uczenie badawczego sposobu myślenia, typowego dla nauk przyrodniczych.

-Zapoznanie uczniów z praktyką laboratoryjną poprzez prowadzenie pokazów i samodzielne wykonywanie przez nich doświadczeń.

-Pobudzanie zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi, wyzwalanie u młodych ludzi zachowań twórczych i badawczych.

 

JĘZYKÓW OBCYCH

-Osiągnięcie znajomości języka na poziomie zapewniającym swobodne porozumiewanie się w kraju języka nauczanego, a także możliwość wykorzystania go w przyszłej nauce i pracy.

-Zapewnienie uczniom maksimum kontaktu z językiem obcym poprzez wymianę z zagranicznymi szkołami partnerskimi.

-Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

 

 

PRZEDMIOTÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

-Utrwalanie i pogłębianie znajomości zasad troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowanych

systematycznym uprawianiem różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

-Kształtowanie postaw moralnych opartych na wartościach tkwiących w sporcie, rekreacji i turystyce.

-Zachęcanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o należyty

poziom sprawności fizycznej.

 

 

2) Liceum Plastyczne

Liceum Plastyczne jest szkołą, która stwarza możliwości rozwoju uczniom, gwarantując skuteczność uczenia się każdego z nich i zdobycie wykształcenia, zarówno na płaszczyźnie ogólnej, jak i artystycznej. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i jego sytuację rodzinną. Wychowanie we wszystkich obszarach działania szkoły jest nierozerwalnie związane z kształceniem i prowadzone we współpracy z rodziną oraz środowiskiem. Liceum inspiruje, także młodych artystów, do aktywnego uczestnictwa w świecie sztuki, czego dowodem jest obecność ich prac na wielu konkursach i wystawach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

 

Cele Liceum Plastycznego:

- przygotowanie do dalszego rozwoju artystycznego i samodzielnej aktywności kulturalnej,

- umożliwienie uczniom zdobywania wiedzy w stopniu pozwalającym na podjęcie aktywności zawodowej, zajęcia praktyczne i teoretyczne, w obrębie których znajdują się przedmioty kierunkowe, takie jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, kompozycji, specjalność artystyczna, historia sztuki, podstawy fotografii i filmu,

- indywidualizacja nauczania, praca z uczniem szczególnie uzdolnionym.

 

Cykl kształcenia trwa cztery lata kończy się egzaminem dyplomowym, z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, który osiągnął pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego otrzymuje tytuł zawodowy "plastyk".

 

 

III. PODSUMOWANIE

W myśl słów Józefa Tischnera, iż praca wychowawcy jest pracą nad nadzieją człowieka, nasza szkoła chce wykształcić ucznia, który będzie człowiekiem świadomym siebie, ceniącym swoje zalety i znającym swoje wady, człowiekiem, który wkraczając w dorosłe życie będzie dążył do odnalezienia swojego miejsca
w przestrzeni społecznej i zawodowe

 

Informacja wytworzona przez:
Magdalena Tatarczyk
email: kierownikgospodarczy@tischner-wodzislaw.pl
, w dniu:  30‑09‑2014 19:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Aneta Buczak
email: aneta_buczak@wp.pl
, w dniu:  30‑09‑2014 19:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2021 08:21:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie